Collegebesluiten 3 juni 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Intentieverklaring samenwerking Raayland college

Akkoord met:

 • Instemmen met het aangaan van een meer structurele samenwerking met het Raayland college.
 • Besluiten tot het aangaan van de intentieverklaring.

Voor de burgemeester:
Wethouder Martijn van der Putten machtigen om de intentieverklaring te ondertekenen.

pdf Bijlagen (PDF, 207.48 KB)

 

6. Incidentele subsidieverlening Jongerenservicepunt

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie aan Boei-Limburg voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 juli 2020 (totaalbedrag € 58.333,33) voor continuering van het project Jongerenservicepunt op de locaties Raayland College en Gilde Opleidingen.
pdf Bijlagen (PDF, 2.51 MB)

 

8. Grondruil Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

Akkoord met:

 • In te stemmen met de ruil van gronden gelegen in de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum met de Provincie Limburg, conform bijgaande overeenkomst met bijlagen.
pdf Bijlagen (PDF, 78.17 KB)

 

9. Verkoop grond nabij Tiendstraat Wanssum

Akkoord met:

 • In de nota en bijlage genoemde talud te verkopen tegen een grondprijs van € 6,50 per m2.
 • De teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling machtigen tot afwikkeling van het verdere traject.
pdf Bijlagen (PDF, 80.46 KB)

 

10. Raadsvragen VVD inzake de Maaslijn

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief

pdf Bijlagen (PDF, 462.75 KB)

 

11. Ontwerp bestemmingsplan Vosseven 6, Wanssum IMRO.0984.BP19019-ON01

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Vosseven 6, Wanssum [IMRO.0984.BP19019-ON01].
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Vosseven 6 Wanssum, IMRO.0984.BP19019- ON01 en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 4.35 MB)

 

12. Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Het Groene Goud

Akkoord met:

 • de bezwaren gericht tegen het besluit op het Wob-verzoek inzake Het Groene Goud ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
 • de bestreden besluiten te herroepen voor zover het de openbaarmaking van de kentekens van de politieauto’s betreft en die foto’s alsnog te verstrekken;
 • de motivering van het bestreden besluit voor wat betreft de notulen van de bestuurlijke en uitvoeringsoverleggen te verbeteren;
 • aan bezwaarmaker een proceskostenvergoeding van € 1.002,- toe te kennen.
pdf Bijlagen (PDF, 502.24 KB)