Collegebesluiten 3 april 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Buitenlandse studiereis I. Busser

Akkoord met (Ike Busser heeft niet aan de besluitvorming deelgenomen):

1. Vaststellen dat de studiereis SUMP congres naar Nicosia Cyprus een buitenlandse studiereis in het gemeentelijk belang is.

2. Instemmen met het voornemen van wethouder Busser tot deelname aan dit werkbezoek naar Cyprus van 13 tot en met 16 mei 2018.

pdf Bijlagen (PDF, 100.37 KB)

4. Monitoringsplan onderhoud wegen 2017-2020

Akkoord met:

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

1. Het “Monitoringsplan onderhoud wegen Venray 2017 t/m 2020” vaststellen.

2. Hierbij te kiezen voor variant 4: “SMA binnen de bebouwde kom in combinatie met gebakken klinkers”.

3. In te stemmen met het vaststellen van de bijbehorende investeringsbudgetten voor de jaren 2019 – 2021.

4. De afschrijvingstermijn voor gebakken klinkers (straatbaksteen) binnen de bebouwde kom (woonstraten) aan te passen van 25 jaar naar 40 jaar en dit op te nemen in de financiële verordening.

pdf Bijlagen (PDF, 3.4 MB)

5.  Ontwikkelingsovereenkomst Vredepeel

Akkoord met:

1. In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst met Stichting Gemeenschapshuis Vredepeel.

2. De burgemeester machtigt wethouder Thielen om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

pdf Bijlagen (PDF, 12.9 MB)

6. Onttrekking onderwijsbestemming

Akkoord met:

1. Kennisnemen van de “Verklaring buiten gebruikstelling” voor het schoolgebouw in Geijsteren (Gildestraat 7a).

2. Onttrekken van de onderwijsbestemming van deze school en het gebouw overhevelen naar het bestand maatschappelijke accommodaties.

3. De instandhoudingskosten, geraamd € 15.000,00, die voor rekening van de gemeente komen, dekken uit de post onvoorzien en dit verwerken bij de eerste Berap

pdf Bijlagen (PDF, 403.1 KB)

7. Governance Code Directeuren Publieke Gezondheid

Akkoord met:

1. Vaststellen van de Governance Code Directeuren Publieke Gezondheid. Dit besluit kenbaar maken aan

de BC GGD van 4 april 2018.

2. Instemmen met een verdere uitwerking en regionale vertaling hiervan door een ambtelijke werkgroep van GGD en gemeenten.

pdf Bijlagen (PDF, 284.96 KB)

9. Overeenkomst Hoofdstraat 11 te Oirlo

Akkoord met:

In te stemmen met bijgaande driepartijen overeenkomst ter zake de locatie Hoofdstraat 11 te Oirlo.

pdf Bijlagen (PDF, 352.58 KB)