Collegebesluiten 29 oktober 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar.

3. Toekomst Visie Venray 2030

Akkoord met:

 • Instemmen met het projectplan voor de totstandkoming van de toekomstvisie Venray 2030
pdf Bijlagen (PDF, 686.03 KB)


6. Subsidieverlening gezinscoach 2019

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de opdrachtformulering inzake gezinscoach voor de jaren 2019 en 2020
 • Aan Synthese een subsidie van € 701.855 verlenen voor de gezinscoaches in 2019 en 2020. Verlening voor 2019 en 2020 is onder het voorbehoud van goedkeuring van de betreffende begroting door de gemeenteraad
pdf Bijlagen (PDF, 3.52 MB)
 

7. Begroting SPOV

Akkoord met:

 • Kennisnemen van het jaarverslag 2017 (met accountantsverklaring) en de begroting 2018-2019 van SPOV en beide documenten

  pdf Bijlagen (PDF, 1.86 MB)
   

8. Raadsinformatiebrief over de doorontwikkeling jongerencentra in Venray

Akkoord met:

11. RIB inzake de kwartaal rapportage Q3 2018 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de kwartaalrapportage Q3 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 2)
 • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de kwartaalrapportage toezenden aan de gemeenteraad

  pdf Bijlagen (PDF, 603.41 KB)


13. Plan van aanpak omgevingsvisie

Akkoord met:

 • Instemmen met het plan van aanpak omgevingsvisie
   
pdf Bijlagen (PDF, 173.61 KB)

 

14. Provinciaal Omgevingsplan Limburg- uitwerking regionale energievisie

Akkoord met:

 • Instemmen met POL- uitwerking energie ‘ Regionale Energievisie Noord- Limburg’
 • Instemmen met het bijgevoegde concept-raadsvoorstel


  pdf Bijlagen (PDF, 1.7 MB)


15. RIB inzake uitvoering stimulering duurzaam opwekken van energie

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de memo van Van den Bosch & Partners inzake uitvoering stimulering duurzaam opwekken van energie (bijlage 2)
 • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de memo van Van den Bosch & Partners toezenden aan de gemeenteraad

  pdf Bijlagen (PDF, 314.61 KB)


17. Aanbieden evaluatie pilot telefonie aan commissie en raad

Akkoord met:

 • Middels bijgevoegd raadsvoorstel de evaluatie van de pilot telefonie aanbieden aan de commissie Werken en Besturen van 28 november 2018 en de Raad van 18 december 2018
 • In te stemmen met het raadsvoorstel met als doel de Raad af te laten wegen of zij deze dienstverlening, die structureel € 53.647,- kost, wenst voort te zetten en de kosten daarvan in de begroting op wil nemen
pdf Bijlagen (PDF, 446.41 KB)