Collegebesluiten 29 juli 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Evaluatie commissie bezwaarschriften "nieuwe stijl" en jaarverslag 2018

Akkoord met:

 1. Kennis te nemen van bijgaand rapport Evaluatie Commissie bezwaarschriften “nieuwe stijl”;
 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2018 (bijlage I bij het rapport vermeld onder 1.);
 3. Het rapport en de bijlagen samen met bijgevoegd raadsvoorstel ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
pdf bijlagen (PDF, 1.32 MB)

4. Vaststelling bestemmingsplan Pas 1 en Merseloseweg 167 Merselo.

Akkoord met:

 1. Bestemmingsplan Pas 1 en Merseloseweg 167 Merselo (NL.IMRO.0984.BP BP19012) ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpplan, zoals bedoeld in art. 3.8 Wro;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen in verband met dit bestemmingsplan in de zin van art. 6.12, tweede lid, Wro.
pdf bijlagen (PDF, 6.64 MB)

5. Verkoop van een sloot, gelegen aan Venraysbroek

Akkoord met:

Te besluiten tot verkoop aan de in de overeenkomst genoemde wederpartij, van een perceel grond, ter grootte van ca. 2.265 m2, gelegen nabij de Korte Broekweg en Venraysbroek te Venray, tegen de totale prijs van € 1,00, exclusief overdrachtsbelasting, zulks overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bij dit besluit behorende koopovereenkomst.

pdf Bijlage (PDF, 167.96 KB)

6. Verlening incidentele subsidie educatief bezoekerscentrum

Akkoord met:

 1. Akkoord gaan met de verlening van een incidentele subsidie ad € 750.000,00 aan de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn;
 2. Akkoord gaan met bijgevoegde beschikking (bijlage is niet openbaar)
pdf Bijlagen (PDF, 175.11 KB)

7.  Toestemming verkoop gronden Spurkt

Akkoord met:

In te stemmen met de gesloten c.q. nog te sluiten koopovereenkomsten tussen het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo B.V. en de eigenaren van gronden incl. eventuele opstallen , gelegen binnen het toekomstige bedrijventerrein de Spurkt ten behoeve van de ontwikkeling van dat bedrijventerrein.

pdf Bijlagen (PDF, 77.32 KB)

8. Uitspraak rechtbank subsidie

Akkoord met:

Kennis nemen van de uitspraak van de rechtbank, waarbij het beroepschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard.

pdf Bijlagen (PDF, 59.46 KB)

9. Beslissing op bezwaar weigering omgevingsvergunning discounter Zuidsingel 14

Akkoord met:

 1. De bezwaren van bezwaarmaker ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten, de motivering aan te vullen en het verzoek om een vergoeding van de proceskosten van bezwaarmaker af te wijzen.
 2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
pdf Bijlagen (PDF, 100.09 KB)

10. Beslissing op bezwaarschrift besluit afwijzen verzoek handhavend optreden Cremershof 13 te Wanssum

Akkoord met:

Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten, de motivering aan te vullen en het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

pdf Bijlagen (PDF, 81.09 KB)

11. Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit handhavend optreden Deurneseweg 114a te Ysselsteyn

Akkoord met:

Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten met dien verstand dat de motivering van het bestreden besluit wordt aangevuld zoals door de commissie bezwaarschriften is overwogen.

pdf Bijlagen (PDF, 81.02 KB)

12. Aanwijzing categorie verklaring van geen bedenkingen

Akkoord met:

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Het besluit van 28 september 2010, betreffende de aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, in te trekken;
 2. Dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, wanneer een initiatief passend is binnen het beleid zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld;
 3. Dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, wanneer een initiatief plaatsvindt op gronden die in het PIP Ooijen-Wanssum een enkelbestemming dragen en bijdraagt aan de doelstellingen van het PIP.
pdf Bijlagen (PDF, 223.55 KB)

14. Rapportage en Evaluatie VTH-taken 2018 en 2017

Akkoord met:

 1. Rapportage en Evaluatie van de uitvoering van de taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor de jaren 2018 en 2017 vast te stellen;
 2. De Rapportage en Evaluatie uitvoering VTH-taken 2018 en 2017 ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 5.86 MB)