Collegebesluiten 29 april 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

7. Vaststelling bestemmingsplan ‘Venray, 1e partiele herziening (reparatie Buizerdlaan)’ (NL.IMRO.0984.BP19004-va01)

Akkoord met:

  • de zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in het Eindrapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, dat als separate bijlage deel uitmaakt van het bestemmingsplan.
  • het bestemmingsplan Venray, 1e part. herz. (reparatie Buizerdlaan) (NL.IMRO.0984.BP19004-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 9.89 MB)