Collegebesluiten 28 mei 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Voortgangsrapportages majeure projecten

Akkoord met:

1. Wijzigingen in de lijst majeure projecten conform bijlage 1 vast te stellen.

2. De voortgangsrapportages majeure projecten vast te stellen en deze ter kennisgeving aan raads- en commissieleden aan te bieden.

pdf Bijlagen (PDF, 1.88 MB)


4. Vaststellen straatnaam in Blitterswijck

Akkoord met:

Instemmen met de vaststelling van de straatnaam Barones Mackaystraat te Blitterswijck in verband met het uitbreidingsplan in het centrum, zoals aangegeven op bijgaande kaart

pdf Bijlagen (PDF, 407.99 KB)


5. Garantstelling SMA Venray

Akkoord met:

1. Instemmen met het bijgevoegd garantstellingsbesluit ad € 230.000 ten behoeve van de realisatie van een nieuwe accommodatie en inspeelveld voor hockeyclub MHCV en het aangaan van een akte van borgtocht met de ABN-AMRO Bank N.V. conform bijgevoegde concept akte;

2. Instemmen met het verlenen van een subsidie in de vorm van een garantstelling aan de Stichting Multifunctionele Accommodatie Venray, voor een maximaal bedrag van € 230.000, conform bijgevoegd besluit;

3. Instemmen met het aangaan van een Uitvoeringsovereenkomst met de Stichting Multifunctionele Accommodatie Venray, strekkende tot het regelen van nadere voorwaarden in het kader van de subsidieverlening.

pdf Bijlagen (PDF, 259.52 KB)


6. Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2017

Akkoord met:

1. Vaststellen van het jaarverslag toezicht en handhaving van de kinderopvang in 2017.

2. Het verslag ter kennisname doorzenden aan de gemeenteraad en daarna aan de inspectie van het onderwijs.

pdf Bijlagen (PDF, 286.74 KB)


8. Ontwerp wijzigingsplan ‘De Hulst II, wijziging 2’.

Akkoord met:

1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het wijzigingsplan ‘De Hulst II, wijziging 2’ (NL.IMRO.0984.BP.WBP18002-on01).

2. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘De Hulst II, wijziging 2’ (NL.IMRO.0984.BP.WBP18002-on01) en het in procedure brengen daarvan.

pdf Bijlagen (PDF, 11.25 MB)


10. Evaluatie online dienstverlening

Akkoord met:

Kennis te nemen van de inhoud van de infographic Online dienstverlening.

pdf Bijlagen (PDF, 952.13 KB)


11. Beslissing op bezwaar subsidie

Akkoord met:

Het bezwaarschrift gegrond verklaren en een nieuw besluit nemen.

pdf Bijlagen (PDF, 705.6 KB)