Collegebesluiten 28 januari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Vaststellen straatnamen Loswal en Geijsterse Veldweg te Wanssum

Akkoord met:

 • Instemmen met de vaststelling van de straatnamen Loswal en Geijsterse Veldweg voor de uitbreiding van de westelijke insteekhaven te Wanssum zoals aangegeven op bijgevoegde situatietekening.
pdf Bijlagen (PDF, 398.11 KB)

 

5. Beantwoording artikel 38 vragen Pro Venray

Akkoord met:

 • Instemmen met de concept-beantwoording van de vragen van de fractie Pro Venray conform artikel 38 van het Reglement van Orde.
pdf Bijlagen (PDF, 328.89 KB)

 

9. Centrum voor Seksueel Geweld

Akkoord met:

 • In te stemmen met het structureel vergoeden van € 0,11 cent per inwoner aan het Centrum Seksueel Geweld Limburg vanaf 1 januari 2019
 • Niet akkoord gaan met de garantstelling voor de niet-declarabele kosten van het MUMC+ in 2020 en 2021.
pdf Bijlagen (PDF, 3.29 MB)

 

11. Bevoegdheidsconvenant handhaving in de natuur in de Provincie Limburg

Akkoord met:

 • In te stemmen met gemeentegrensoverschrijdende samenwerking in de Limburgse natuur zoals vastgelegd in het 'Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg' en deelname te bevestigen door ondertekening van de bijgevoegde instemmingsverklaring;
 • De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II, die in dienst zijn bij de convenantpartners, aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht met het oog op handhaving van lokale verordeningen, een en ander zoals vastgelegd in bijgevoegd aanwijzingsbesluit.
pdf Bijlagen (PDF, 255.37 KB)

 

12. Kadernota 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Akkoord met:

 • Kennisnemen van de kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Limburg Noord.
 • In te stemmen met de opmerkingen zoals opgenomen in bijgevoegde raadsbrief.
 • In te stemmen met bijgevoegd raadvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 314.7 KB)

 

13. Rechtmatigheidstoezicht in sociaal domein

Akkoord met:

Instemmen met intensivering van het toezicht rechtmatigheid in de Wmo en de Jeugdwet door middel van:

 • Het Beleidsplan “handhaving Sociaal Domein” vast te stellen;
 • Een aanvullende overeenkomst Handhaving in het Sociaal Domein met de gemeente Venlo te sluiten;
 • De sociale rechercheurs in dienst bij de gemeente Venlo categoriaal aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid in het sociaal domein;
 • Totdat de verwerkingsovereenkomst behorende bij de aanvullende overeenkomst sociale recherche AVG-proof is, de betreffende sociaal rechercheurs aan te stellen in dienst van de gemeente Venray als onbezoldigd ambtenaar;
 • Met KCHN (Kenniscentrum handhaving en naleving) de verwerkersovereenkomst IKZ aan te gaan en daardoor toe te treden tot het Convenant Informatieknooppunt Zorgfraude.
pdf Bijlagen (PDF, 770.16 KB)

 

14. Suppletie-uitkering voor het opsporen en de ruiming van explosieven betreffende het jaar 2018

Akkoord met:

 • Instemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 270.74 KB)

 

15. Motie ‘Agenda 22 en toegankelijkheidsbeleid’ en Brief vragen implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (VVD)

Akkoord met:

 • Instemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de Commissie Leven, de Raad en de fractie VVD.
 • De motie ‘Agenda 22 en toegankelijkheidsbeleid’ hiermee als afgehandeld beschouwen.
 • De vragen ‘implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap’ van de fractie VVD als afgehandeld beschouwen.
pdf Bijlagen (PDF, 6.22 MB)

 

16. Ontwerpbestemmingsplan ‘Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn’

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984.BP17017-on01) .
 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984.BP17017-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 1.28 MB)

 

17. Ontwerpbestemmingsplan ‘Oirloseheide 2 Oirlo’

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Oirloseheide 2 Oirlo’ (NL.IMRO.0984.BP17009-on01) .
 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oirloseheide 2 Oirlo’ (NL.IMRO.0984.BP17009-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 1.72 MB)

 

18. Ontwerp wijzigingsplan Peelweg 27 en 29 Ysselsteyn en overeenkomst Peelweg 27

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het ontwerpwijzigingsplan Peelweg 27 en 29 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.WBP18007-ono1)
 • In te stemmen met het ontwerp ontwerpwijzigingsplan Peelweg 27 en 29 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.WBP18007-ono1) en het in procedure brengen daarvan.
 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst Peelweg 27”.
pdf Bijlagen (PDF, 11.71 MB)

 

19. Regeling verplaatsen agrarische bedrijfswoningen gemeente Venray 2019

Akkoord met:

 • De gemeenteraad voor te stellen om de ‘Regeling verplaatsen agrarische bedrijfswoningen gemeente Venray 2019’ vast te stellen

Wethouder Loonen neemt niet deel aan de besluitvorming

pdf Bijlagen (PDF, 257.79 KB)

 

20. Vaststelling bestemmingsplan ‘Julianahof Venray’ (NL.IMRO.0984.BP17012-va01)

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan “Julianahof Venray” (NL.IMRO.0984.BP17012-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 64.84 MB)

 

21. Raadsvoorstel tot aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Akkoord met:

 • Bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende bijlagen, ter advisering en besluitvorming toezenden aan de gemeenteraad
pdf Bijlagen (PDF, 1.83 MB)

 

22. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan De Kooy Wanssum (NL.IMRO.0984.VBB19001-va01)

Akkoord met:

 • Een herziening van een deel van het bestemmingsplan “Buitengebied-Oost gemeente Venray” in voorbereiding te verklaren voor de percelen plaatselijk bekend als vakantiepark De Kooy, op grond van artikel 3.7 Wro, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte geometrische plaatsbepaling van het werkingsgebied c.q. tekening met nr. NL.IMRO.0984.VBB19001- va01;
 • Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van 15 maart 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 949.08 KB)

 

27. Aanvraag omgevingsvergunning Wanssumseweg 12a

Akkoord met:

 • De omgevingsvergunning in ontwerp ter inzage te leggen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.81 MB)

 

28. Omgevingsvergunning beschermd wonen De Hulst 12 Venray

Akkoord met:

 • Een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het in gebruik nemen van de bedrijfswoning aan De Hulst 12 in Venray voor beschermd wonen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
pdf Bijlagen (PDF, 1.27 MB)

 

29. Actualisatie winkeltijdenverordening gemeente Venray 2019

Akkoord met:

 • De gemeenteraad de Winkeltijdenverordening Gemeente Venray 2019 vast te laten stellen.
 • De gemeenteraad de Winkeltijdenverordening 2012 in te laten trekken.
pdf Bijlagen (PDF, 459.13 KB)

 

30. Raadsinformatiebrief regiovisie en investeringsagenda

Akkoord met:

 • Bijgaande raadsinformatiebrief inzake de voortgang van de regiovisie en het opstellen van een regionale investeringsagenda voor Noord Limburg vaststellen en verzenden naar de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 421.47 KB)