Collegebesluiten 28 augustus 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Subsidie Stichting Slachtofferhulp Nederland

Akkoord met:

  • Kennis te nemen van het jaarplan 2018 inclusief de begroting 2018 en op basis hiervan een periodieke subsidie te verlenen van € 10.618,- en de aanvraag voor het meerdere, zijnde € 708,- af te wijzen.
  • Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 inclusief de financiële verantwoording en op basis hiervan de subsidie voor het jaar 2016 vast te stellen op € 11.285,-.
pdf Bijlagen (PDF, 93.15 MB)

 

4. Besluit Beschermd Wonen en Opvang 2018

Akkoord met:

  • Het Besluit beschermd wonen en opvang 2017 in te trekken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018;
  • Het Besluit beschermd wonen en opvang Venray 2018 vast te stellen volgens bijgevoegd conceptbesluit, het bekend te maken en met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 862.37 KB)
 

5. Vaststelling Wijzigingsplan De Hulst II, wijziging 2

Akkoord met:

Het wijzigingsplan ‘De Hulst II, wijziging 2’ (NL.IMRO.0984.WBP18002-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

pdf Bijlagen (PDF, 10.84 MB)


6. Vergoeding proceskosten naar aanleiding van bezwaarschriftbehandeling Breevennenweg 5 te Leunen

Akkoord met:

Conform bijgevoegde conceptbrief aan indiener bezwaarschrift een proceskostenvergoeding toekennen van € 501.

pdf Bijlagen (PDF, 184.12 KB)


7. Nachtregister

Akkoord met:

  • Het gewijzigde nachtregisterformulier vast te stellen.
  • De huidige manier van schriftelijke controles te handhaven.
pdf Bijlagen (PDF, 332.58 KB)