Collegebesluiten 27 mei 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Eigen risicodrager WGA

Akkoord met:

 • Met ingang van 1 juli 2019 eigen risicodrager te worden betreffende de WGA en Ziektewet met uitbesteding van de dienstverlening, waarmee de gemeente Venray een direct financieel voordeel heeft van €125.610,- in 2019;
 • “50% premieverhaal” die door onze medewerkers wordt betaald per 1 juli 2019 te laten vervallen;
 • Vrijvallende middelen ten gunste laten vallen aan de post “onvoorzien”.
pdf Bijlagen (PDF, 182.25 KB)

 

5. Toekomstvisie Venray 2030

Akkoord met:

 • Instemmen met de toekomstvisie Venray 2030, Venray loopt voorop;
 • Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

De volledige toekomstvisie 2030 is te vinden op www.watwordtjouwrol.nl.

pdf Bijlagen (PDF, 265.97 KB)

 

6. Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet

Akkoord met:

 • Mevrouw J.M.J.E. Noij, geboren 9 juni 1998, aanwijzen als toezichthouder als bedoeld in art. 5:11 Algemene wet bestuursrecht voor de volgende wettelijke regelingen:
  • Drank- en Horecawet
pdf Bijlagen (PDF, 154.21 KB)

 

7. Aangaan partnerschap NL Confidential/Meld Misdaad Anoniem

Akkoord met:

 • Te besluiten tot het aangaan van het partnerschap met NL Confidential/Meld Misdaad Anoniem, zulks conform bijgaande overeenkomst tot samenwerking.
pdf Bijlagen (PDF, 86.58 KB)

 

8. Borging zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel

Akkoord met:

 • In te stemmen met een eenmalige bijdrage van € 0,05 per inwoner, in totaal € 2.163,15 voor 2019 voor regionale zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel.
 • In te stemmen met een structurele bijdrage van € 0,08 per inwoner, in totaal € 3.461,04 vanaf 2020 voor regionale zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel.
pdf Bijlagen (PDF, 3.09 MB)

 

9. Overeenkomst exploitatie Heidseweg 66 Heide

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Heidseweg 66 Heide”.
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201902301, d.d. 5 februari 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 314.68 KB)

 

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Heidseweg 66 Heide’

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Heidseweg 66 Heide’ (NL.IMRO.0984.BP18013-on01).
 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heidseweg 66 Heide’ (NL.IMRO.0984.BP18013-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 35.31 MB)

 

12. Overeenkomst Exploitatie Geijsterseweg ongenummerd te Wanssum

Akkoord met:

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201902314, d.d. 25 februari 2019;
 • In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst Exploitatie Geijsterseweg ongenummerd te Wanssum”;
 • Aan te sluiten bij de bijdrage bovenwijkse voorzieningen voor intensieve veehouderijen van € 0,50 per m2 voor de uitbreiding van het agrarische bouwvlak.
pdf Bijlagen (PDF, 169.32 KB)

 

14. Monitoring 2018 Structuurvisie Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling

Akkoord met:

 • De Monitoring 2018 Structuurvisie Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen.
pdf Bijlagen (PDF, 820.38 KB)