Collegebesluiten 26 november 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Brugdagen 2019

Akkoord met:

In te stemmen met het aanwijzen als brugdagen in 2019:

 • Vrijdag 31 mei 2019 (de dag na Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 december 2019 (de dag na 2e Kerstdag).
pdf Bijlagen (PDF, 133.54 KB)

 

4. Nota DHZ subsidie Nederweert

Akkoord met:

 • Instemmen met de provinciale voorwaarden uit de subsidiebeschikking
 • Instemmen met de voorwaarden van de gemeente Nederweert.
pdf Bijlagen (PDF, 3.38 MB)

 

5. Subsidievaststelling 2017 Maatschappelijke Stage Raayland College

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de ingediende subsidieverantwoording maatschappelijke stage (verder MAS) 2017 van het Raayland College.
 • De periodieke subsidie 2017 aan het Raayland College voor de uitvoering van de MAS vast te stellen op € 40.000,-.
pdf Bijlagen (PDF, 534.05 KB)

 

6. Subsidieverlening Synthese 2019 en 2020

Akkoord met:

 • Aan Synthese voor het jaar 2019 en 2020 een periodieke subsidie van € 975.587 verlenen voor activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. De subsidie voor 2020 verlenen onder het voorbehoud van goedkeuring van de betreffende begroting door de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 1.82 MB)

 

7. Subsidievaststelling Peuterspeelzaalwerk 2016 en 2017

Akkoord met:

 • De periodieke subsidie 2017 aan Stichting Peuterspeelzalen Spring vast te stellen op € 794,03 en het verschil van € 3.382,17 terug te vorderen van Stichting Peuterspeelzalen Spring.
 • De periodieke subsidie 2017 aan Kinderopvang De Speelhoeve vast te stellen op € 0,00 en de reeds bij voorschot verstrekte subsidie van € 5.131,20 terug te vorderen van Kinderopvang De Speelhoeve.
 • De periodieke subsidie 2017 van € 4.169,60 aan ’t Nest Kinderopvang Venray inzake Stichting Kinderwereld Venray te herzien en vast te stellen op € 5.438,22 en het verschil van € 1.268,62 na te betalen aan ’t Nest Kinderopvang Venray .
 • De periodieke subsidie 2017 aan ’t Nest Peuterspeelzalen Venray inzake Stichting Peuterspeelzalen Venray vast te stellen op € 163.661,68 en het verschil van € 150.821,52 terug te vorderen van ’t Nest Peuterspeelzalen Venray.
 • De periodieke subsidie 2017 aan Kinderdagverblijf De Mukkenstal vast te stellen op € 1.176,00 en het verschil van € 5.521,52 terug te vorderen van Kinderdagverblijf De Mukkenstal.
 • De periodieke subsidie 2017 aan Kindercentrum De Kindersofa vast te stellen op € 1.010,40 en het verschil van € 118,80 terug te vorderen van Kindercentrum De Kindersofa.
 • De periodieke subsidie 2016 aan Montessori Kinderopvang Venray vast te stellen op € 0,00 en de reeds bij voorschot verstrekte subsidie van € 1.537,20 terug te vorderen van Montessori Kinderopvang Venray.
 • De periodieke subsidie 2017 aan Montessori Kinderopvang Venray vast te stellen op € 0,00 en de reeds bij voorschot verstrekte subsidie van € 15.655,20 terug te vorderen van Montessori Kinderopvang Venray.
 • De incidentele subsidie aan ’t Nest Peuterspeelzalen Venray (voorheen Stichting Peuterspeelzalen Venray) voor de inzet van een orthopedagoog in 2016 en 2017 vast te stellen op € 40.000,00 per kalenderjaar.
pdf Bijlagen (PDF, 5.48 MB)

 

8. Subsidievaststelling Voor- en vroegschoolse educatie 2017

Akkoord met:

 • De verlening van periodieke subsidie 2017 van € 326.515,20 aan ’t Nest Peuterspeelzalen Venray inzake Stichting Peuterspeelzalen Venray te herzien en vast te stellen op € 355.384,74 en het verschil van € 28.869,54 na te betalen aan ’t Nest Peuterspeelzalen Venray.
 • De periodieke subsidie 2017 van € 8.250 aan ’t Nest Kinderopvang inzake Stichting Kinderwereld Venray vast te stellen op € 3.430,00 en het verschil van € 4.820,00 terug te vorderen van ’t Nest Kinderopvang.
 • De verlening van de periodieke subsidie 2017 van € 51.170,81 aan SPOV te herzien en vast te stellen op € 60.283,42 en het verschil van € 9.112,61 na te betalen aan SPOV.
 • De periodieke subsidie 2017 aan BiblioNu vast te stellen op € 8.000,00.
pdf Bijlagen (PDF, 1.08 MB)

 

9. Subsidieverlening Bovenschoolse Zorgvoorziening 1-1-2019 t/m 31-7-2019

Akkoord met:

 • Aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO voor de periode 1-1-2019 tot en met 31-7-2019 een incidentele subsidie te verlenen ten behoeve van de Bovenschoolse Zorgvoorziening ter hoogte van maximaal € 2.500 per leerling uit de subregio Venray.
 • Deze subsidie ten laste te brengen van het RMC-budget.
pdf Bijlagen (PDF, 482.35 KB)

 

10. Vaststelling wijzigingsplan ‘Hoofdstraat 11 Oirlo’ (NL.IMRO.0984.WBP18003-va01)

Akkoord met:

 • Te besluiten het wijzigingsplan ‘Hoofdstraat 11 Oirlo’ (NL.IMRO.0984.WBP18003-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
 • Te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
pdf Bijlagen (PDF, 24.96 MB)