Collegebesluiten 26 maart 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Verplaatsen ontvangst gedecoreerden 27.4.2018

Akkoord met:

Instemmen met het organiseren van de bijeenkomst 'Ontvangst gedecoreerden' op 27 april 2018 in de Schouwburg.

pdf nota_verplaatsing_ontvangst_koningsdag (PDF, 81.04 KB)

4. Aanpassingen huisvesting/inrichting 1.C.

Akkoord met:

Instemmen met de voorgestelde wijzigingen m.b.t. huisvesting/inrichting van de werk- en vergaderruimten in vleugel 1.C.

pdf adviesnota_aanpassingen_huisvesting_inrichting_1c (PDF, 455.01 KB)

5. Aangaan van een erfpacht- en opstalovereenkomst, alsmede een exploitatieovereenkomst met SMA Venray (beheerstichting hockey)

Akkoord met:

 1. Instemmen met het beëindigen van de huidige juridische structuur (dus het beëindigen van de huurovereenkomst, drie rechten van erfpacht en drie rechten van opstal).
 2. Instemmen met het aangaan van een overeenkomst strekkende tot het vestigen van een recht van erfpacht en een recht van opstal, conform bijgevoegde conceptovereenkomst;
 3. Instemmen met het aangaan van een exploitatieovereenkomst, conform bijgevoegde conceptovereenkomst;
 4. Instemmen met bijgevoegde brief aan Stichting Beheer Sportpark SV Venray, waarin de garantie wordt gegeven dat de infrastructurele werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de gemeente Venray, indien en voor zover SMA Venray deze werkzaamheden niet (naar behoren) uitvoert.
pdf bijlagen erfpacht en opstalovereenkomst (PDF, 817.53 KB)

6. Jaarverslag leerplicht/RMC 2016-2017

Akkoord met:

 1. Het jaarverslag leerplicht/RMC schooljaar 2016 - 2017 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad via de griffie verzoeken om kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht/RMC schooljaar 2016 - 2017.
pdf bijlagen leerplicht rmc (PDF, 4.05 MB)

7. Nieuwe Maatschappelijke Opvang

Akkoord met:

 1. kennisnemen van de implementatie van de nieuwe aanpak maatschappelijke opvang en sluiting van de dag- en nachtopvang Venlo op 1 april 2018
 2. instemmen met bijgevoegde samenwerkingsconvenant
 3. instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief
 4. instemmen met briefadres Heuvelstraat 2 als briefadres voor daklozen die met begeleiding tijdelijk onderdak vinden via familie of vrienden (grijs wonen)
 5. voor de burgemeester: de ondertekening van het samenwerkingsconvenant op te dragen aan wethouder Thielen tijdens het PO Sociaal Domein Noord-Limburg
pdf bijlagen nieuwe maatschappelijke opvang (PDF, 288.66 KB)

9. Subsidieverlening Venrays Museum 2018

Akkoord met:

Aan het Venrays Museum een periodieke subsidie van € 75.227,00 verlenen voor het jaar 2018.

pdf bijlagen subsidie Venrays Museum (PDF, 262.84 KB)

10. Aankoop grond naast Wilgenstraat

Akkoord met:

te besluiten tot aankoop van 271m2 grond, gelegen aan de Wilgenstraat te Venray, kadastraal bekend onder gemeente Venray, sectie L nummer 4545, gedeeltelijk, van Stichting Spring Kinderopvang B.V., gevestigd aan de Irenestraat 1 te 5831 EB Boxmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41062125, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde mevrouw Alice Johanna Haverman, zulks conform bijgaande overeenkomst, conceptbesluit en tekening met nummer 201707307, d.d. 17 juli 2017.

pdf bijlagen grond Wilgenstraat (PDF, 1.79 MB)

12. Overeenkomst exploitatie Meerlosebaan ong. Wanssum

Akkoord met:

 1. aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201802315, d.d. 21 februari 2018;
 2. in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst Exploitatie Meerlosebaan ong. Wanssum”.
pdf Bijlage Meerlosebaan (PDF, 62.89 KB)

13. Overeenkomst aankoop perceel C12117 en bruikleenovereenkomst grond rondom Lourdesgrot

Akkoord met:

 1. te besluiten tot aankoop van een perceel grond van Stichting Lourdeswerk Venray, gevestigd te 5801 GR te Venray, aan de St. Ambrosiusstraat 15, ter grootte van ca. 85m2, gelegen aan de St. Jozefweg te Venray, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie C, nummer 12117, zulks conform bijgaande overeenkomst, conceptbesluit en tekening met nummer 201711310, d.d. 29 november 2017.
 2. aan de onder 1 genoemde Stichting Lourdeswerk, ca. 839 m2 grond gelegen aan de St. Jozefweg te Venray, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie C, nummer 12117 en 10409 gedeeltelijk, in bruikleen te verstrekken zulks conform bijgaande overeenkomst, conceptbesluit en tekening met nummer 201802308, d.d. 7 februari 2018.
pdf bijlagen aankoop perceel Lourdesgrot (PDF, 2.94 MB)

16. Hoger beroep Hoenderstraat 83 Venray  

Akkoord met:

Hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg d.d. 20 februari 2018, waarin onze beslissing op bezwaar omtrent de omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van het pand Hoenderstraat 38 in Venray als trainingsstudio is vernietigd.

pdf bijlage_hoenderstraat_83 (PDF, 5.16 MB)

17. Beslissing op bezwaar

De burgemeester heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming

Akkoord met:

 1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit gewijzigd in stand te laten.
 2. Te gelasten voor 1 mei 2018 de strijdigheid met artikel 2, lid 1, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) te beëindigen en beëindigd te houden op straffe van een dwangsom van € 15.000,- ineens, indien de overtreding niet (tijdig) geëindigd is.
 3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb af te wijzen.
pdf bw_voorstel (PDF, 157.6 KB)