Collegebesluiten 26 februari 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Uitvoerings- en mandaatbesluit toepassen bestuursdwang Wegsleepverordening

Advies:

 • Vast te stellen de beleidsregel Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen, e.e.a. conform bijgevoegd conceptbesluit.
 • Vast te stellen het mandaatbesluit toepassing bestuursdwang Wegsleepverordening Venray aan de daarin genoemde functionarissen, e.e.a. conform bijgevoegd conceptbesluit.
 • Toestaan dat ondermandaat wordt verleend aan de executieve politieambtenaren van de Basiseenheid Venray, e.e.a. conform bijgevoegd conceptbesluit.
pdf Bijlagen (PDF, 1.33 MB)
 

4. Brief Wijkplatform Veltum inzake ontwikkelingen Vlakwaterbos

Advies:

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan Wijkplatform Veltum inzake ontwikkelingen Vlakwaterbos.

pdf Bijlagen (PDF, 637.87 KB)

7. Beslissing op bezwaarschrift tegen het planschadebesluit Eindstraat 5-Omgevingsvergunning Laathof te Venray

Advies:

 • Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit met aanvullende motivering in stand te laten.
 • In overeenstemming met het advies van de commissie bezwaarschriften geen tegemoetkoming in de planschade en proceskosten toe te kennen.
 • Het door aanvrager betaalde drempelbedrag van € 300,- niet terug te betalen.
pdf Bijlagen (PDF, 1008.84 KB)

8. Locatie Aldi supermarkt

Advies:

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

pdf Bijlagen (PDF, 9.68 MB)
 

9. Vaststellen overzichten ontvangen relatiegeschenken b en w 2017

Advies:

 • Kennis te nemen van de overzichten van ontvangen relatiegeschenken door burgemeester en wethouders in 2017.
 • Constateren dat er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan en dat de overzichten voldoen aan de integriteitsgedragscode voor burgemeester en voor wethouders.
pdf Bijlagen (PDF, 312.53 KB)

11. Jaarverslag ARK 2017

Advies:

 • Het “Jaarverslag ARK 2017” van het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit ter kennisgeving aannemen en ter kennisgeving aan te bieden aan de Commissie Wonen en de Raad
 • Het “Jaarverslag ARK 2017 - B&W” vast te stellen en ter kennisgeving aan te bieden aan de Commissie Wonen en de Raad.
pdf Bijlagen (PDF, 3.41 MB)
 

12. Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord gemeente Venray(UP2018 RUD LN)

Advies:

 • In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2018 voor de basistaken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op grond van de Wabo;
 • In te stemmen met toepassing van de probleemanalyse V.4 van GR RUD LN;
 • In te stemmen met de opdracht aan de ambtelijke stuurgroep om de samenwerking op het gebied van VTH tussen de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray te structureren.
pdf Bijlagen (PDF, 1.45 MB)

13. Strijdig gebruik van de voormalige coa-woningen op het Roekenbosch

Akkoord met:

 • Het bestuur van de Coöperatie "Bungalowpark Het Roekenbosch" U.A. mededelen dat het gebruik van de “COA-woningen” op het park na 1 april 2018, anders dan waarvoor deze zijn bestemd c.q. vergund, niet is toegestaan en hiertegen zo nodig handhavend zal worden opgetreden;
 • Het bestuur van de coöperatie uitnodigen en hen overeenkomstig het gestelde onder 1 informeren.
pdf Bijlagen (PDF, 578.88 KB)
 

14. Nemen van een handhavingsbesluit

Advies:

 • Handhavend optreden indien binnen drie weken de overtredingen niet worden beëindigd door middel van het opleggen van een last onder dwangsom conform bijgaande brief.
pdf Bijlagen (PDF, 211.1 KB)


15. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning azc Blitterswijck

Advies:

Het bezwaar gegrond te verklaren, het besluit op bezwaar met een verbeterde motivering te nemen en het verzoek om vergoeding van proceskosten op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.

pdf Bijlagen (PDF, 1.84 MB)