Collegebesluiten 26 augustus 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. RIB Voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie onderzoek informatiebeveiliging en privacy

Akkoord met:

  • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze toezenden aan de gemeenteraad
pdf Bijlagen (PDF, 211.35 KB)

 

5. Beantwoording vragen D66 omtrent de voorgenomen ontwikkelingen militaire vliegbasis De Peel

Akkoord met:

  • In te stemmen met de beantwoording van de vragen van D66 over de voorgenomen ontwikkelingen rondom de militaire vliegbasis De Peel.
pdf Bijlagen (PDF, 352.66 KB)

 

6. Kwartiermaker Kansrijke Start

Akkoord met:

  • In te stemmen met het gezamenlijk aanbesteden van de opdracht voor een ‘Kwartiermaker Kansrijke Start’ door de GIDS-gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

  • In te stemmen met het gedurende 3 jaar (2019-2020-2021) ter beschikking stellen van de GIDS-middelen voor Kansrijke Start ter hoogte van € 5.400,- per jaar aan de gemeente Roermond voor de opdracht zoals vermeld onder 1.

  • Een volmacht te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond om als aanbestedende dienst op te treden voor de volledige aanbestedingsprocedure zoals vermeld onder 1., waaronder het aangaan van de overeenkomst op grond van de gunning, en het voeren van verweer in het geval van een juridisch geschil in verband met deze aanbesteding.

  • Voor de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Roermond te machtigen tot ondertekening van de met de aanbesteding zoals vermeld onder 1. verband houdende en relevante documenten.

pdf Bijlagen (PDF, 131.23 KB)

 

7. Subsidieverlening schouwburg 2019-2020

Akkoord met:

  • Aan de schouwburg voor het seizoen 2019-2020 een periodieke subsidie van € 817.881,- te verlenen.
pdf Bijlagen (PDF, 2.56 MB)

 

8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Janslust 5 Heide’ (NL.IMRO.0984.BP19008-va01)

Akkoord met:

  • Het bestemmingsplan ‘Janslust 5 Heide’ (NL.IMRO.0984.BP19008-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

pdf Bijlagen (PDF, 232.43 KB)

 

10. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning rondweg Wanssum-Oost

Akkoord met:

  • De bezwaren gericht tegen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een deel van de rondweg Wanssum-Oost ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

  • Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

pdf Bijlagen (PDF, 8.08 MB)