Collegebesluiten 25 september 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Voortgangsrapportage majeure projecten

Akkoord met:

  • Wijzigingen in de lijst majeure projecten conform bijlage 1 vast te stellen.
  • De voortgangsrapportages majeure projecten vast te stellen en deze ter kennisgeving aan de commissies aan te bieden.
pdf Bijlagen (PDF, 1.83 MB)

 

5. Rapportage Sociaal Domein 1ste helft 2018

Akkoord met:

  • In te stemmen met de rapportage Sociaal Domein 1ste helft 2018.
  • De rapportage Sociaal Domein ter bespreking aan te bieden aan de commissie Leven.
pdf Bijlagen (PDF, 701.13 KB)

 

6. Intentieverklaring Brede Impuls regeling Combinatiefuncties

Akkoord met:

  • De Brede Impuls Combinatiefuncties te continueren op 140% voor de jaren 2019 t/m 2022 en de vereiste intentieverklaring ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 91.44 KB)

 

8. Beekweg kavel C10869 (tussen nr. 34 en 36) te Venray

Niet akkoord met:

  • Het principeverzoek voor het bouwen van een extra woning afwijzen middels bijgevoegde conceptbrief.
pdf Bijlagen (PDF, 106.88 KB)

 

9. Woonmonitor 2017

Akkoord met:

  • De Woonmonitor 2017 vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.15 MB)

 

10. Evaluatie beleidsregel Kavel voor Kavel

Akkoord met:

  • Middels bijgevoegd raadsvoorstel de evaluatie van de beleidsregel Kavel voor Kavel en de gewijzigde beleidsregel ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 553.26 KB)

 

11. Ruimte voor ruimte regeling gemeente Venray 2018

Akkoord met:

  • De gemeenteraad voor te stellen om de ‘Ruimte voor Ruimte regeling gemeente Venray 2018’ vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 463.16 KB)

 

12. Vaststelling bestemmingsplan ‘Horsterweg 33 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18001-va01)

Akkoord met:

  • het bestemmingsplan ‘Horsterweg 33 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18001-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

pdf Bijlagen (PDF, 27.39 MB)