Collegebesluiten 25 maart 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Aanwijzing toezichthouder

Akkoord met:

 • Mevrouw Linda Wilhelmina Petronella Collin e.v. Katelaan, geboren 28 februari 1984, aanwijzen als toezichthouder als bedoeld in art. 5:11 Algemene wet bestuursrecht voor de volgende wettelijke regelingen:
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • Algemene plaatselijke verordening Venray;
  • Wegsleepverordening Venray;
  • Marktverordening gemeente Venray;
  • Afvalstoffenverordening gemeente Venray 2010;
  • Parkeerverordening Venray 2016.
pdf Bijlagen (PDF, 124.67 KB)

 

7. Overeenkomst Exploitatie Overbroekseweg 1 en 4 te Leunen

Akkoord met:

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201811313, d.d. 28 november 2018;
 • In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst Exploitatie Overbroekseweg 1 en 4”;
 • Aan te sluiten bij de bijdrage bovenwijkse voorzieningen voor intensieve veehouderijen van € 0,50 per m2 voor de uitbreiding van het agrarische bouwvlak.
pdf Bijlagen (PDF, 289.27 KB)

 

8. Ontwerpbestemmingsplan ‘Overbroekseweg 1 en 4 Leunen’

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Overbroekseweg 1 en 4 Leunen’ (NL.IMRO.0984.BP17014-on01)
 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Overbroekseweg 1 en 4 Leunen’ (NL.IMRO.0984.BP17014-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 43.5 MB)

 

9. Uitwerking beleidsdoelstellingen en geprioriteerde projectenlijst Trendsportal

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de uitwerking van de Regionale Mobiliteitsvisie in de genoemde beleidsdoelstellingen inclusief hun prioritering
 • Kennis nemen van de ontwikkelde afwegingsmethodiek voor de projecten (afwegingskader) waarmee de impact van een project op de doelstellingen wordt bepaald
 • Kennis nemen van de projectenlijst.
pdf Bijlagen (PDF, 684.09 KB)

 

14. Aanvraag omgevingsvergunning Wanssumseweg 12a 

Akkoord met:

 • De omgevingsvergunning te verlenen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.24 MB)

 

15. Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Akkoord met:

 • Conform het bijgevoegde concept besluit, de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) ook als Buitengewoon opsporingsambtenaren ingevolge de Winkeltijdenverordening 2019 aan te wijzen.
 • Akkoord te gaan met strafrechtelijk handhaven naast het bestuursrechtelijk handhaven.
pdf Bijlagen (PDF, 105.75 KB)

 

16. Nemen handhavingsbesluit

Akkoord met:

 • Besluiten handhavend op te treden door middel van een last onder dwangsom conform bijgaande conceptbrief.
pdf Bijlagen (PDF, 299.7 KB)

 

Voornemen

Het college van B&W van de gemeente Venray, postbus 500 te Venray, verklaart, onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties, het voornemen te hebben op 15 april 2019 te besluiten dat 44 woningen op het park Het Roekenbosch, Ooijenseweg 14 te Blitterswijck door Roekenbosch Ontwikkeling BV vanaf 15 april 2019 met een maximale duur van 10 jaar door Wonen Limburg verhuurd mogen worden. Wonen Limburg kan gedurende deze periode de 44 woningen verhuren aan woonurgenten en jongeren. Roekenbosch Ontwikkeling BV zorgt ervoor dat de 44 woningen gedurende deze periode technisch in een verhuurbare staat zijn en blijven. Wonen Limburg zorgt voor het beheer en het incasseren van de huur en bijbehorende servicekosten bij de huurders van de woningen. Na afloop van de hier genoemde periode worden de woningen gesloopt onder verantwoordelijkheid van Roekenbosch Ontwikkeling BV.