Collegebesluiten 25 juni 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Raadsinformatiebrief meicirculaire 2018 gemeentefonds

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief meicirculaire 2018 gemeentefonds
pdf Bijlagen (PDF, 384.85 KB)

 

5. Kosten stormschade bomen en bossen januari 2018

Akkoord met:

 • Bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende bijlagen, ter advisering en besluitvorming toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 245.86 KB)

 

8. Zienswijze Omnibuzz jaarverslag

Akkoord met:

 • Instemmen om bijgevoegde brief te versturen naar Omnibuzz.
pdf Bijlagen (PDF, 150.37 KB)

 

9. Notitie ontwikkeling Vak O Begraafplaats Boschhuizen

Akkoord met:

 • In te stemmen met de ‘Notitie ontwikkeling Vak O Begraafplaats Boschhuizen’ en de bijgevoegde memo met beantwoording van de op 29 mei 2017 door het college gestelde vragen.
 • Aan de gemeenteraad voorstellen, bij gelegenheid van de eerstvolgende herziening van de Verordening lijkbezorgingsrechten, om definitief geen grafrechten voor vak O meer te heffen.
 • Besluiten tot het niet meer toestaan van nieuwe begravingen of bij begravingen op vak O.
 • Besluiten geen graven op vak O te ruimen.
 • Besluiten geen graven als monumentaal aan te wijzen.
pdf Bijlagen (PDF, 270.88 KB)

 

11. Subsidies programma tweede tender 2018

op grond van het evenementenbeleid

Akkoord met:

1. Verlenen van evenementensubsidie van:

€ 480,40 aan Paardensportver. Ysselsteyn

€ 312,26 aan Peelkudde Schaapsdrift

€ 312,26 aan Muziekvereniging Moed en Ijver

€ 180,15 aan St. Kindervakantiewerk Wanssum – Geijsteren

€ 124,32 aan Korfbalvereniging Oranje Wit

€ 204,17 aan St. Caselse bierfeesten

€ 420,35 aan St. Kunstmanifestatie Geijsteren

€ 132,11 aan Run for Health

€ 396,33 aan St. Jan Merselo

€ 192,16 aan Bond van Wapenbroeders

€ 250,00 aan St. Dorpsraad Vredepeel

€ 168,14 aan Venrayse Zwemvereniging Spio

€ 300,35 aan St. Wijkontmoetingscentrum ’s Schöpke

2. Geen subsidie verlenen aan:

 • VATP- Events
 • de Meulebèèk
 • Korfbalvereniging de Peelkorf
 • St. Smaak zit tussen je oren
pdf Bijlagen (PDF, 239.96 KB)

 

12. Cameratoezicht bij afvalinzamelpunten

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester over de inzet van cameratoezicht bij afvalinzamelpunten binnen de gemeente Venray.
 • Een eenmalig bedrag van € 23.100- en een structureel bedrag van €3.000,- (per jaar) ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de post onvoorzien.
 • De gemeenteraad te informeren over het genomen besluit via een raadsinformatiebrief.
pdf Bijlagen (PDF, 1.01 MB)

 

13. Zonnepark Smakt

Akkoord met:

 • De aanvraag omgevingsvergunning voor het zonnepark Smakt in ontwerp ter inzage leggen.
pdf Bijlagen (PDF, 12.58 MB)

 

14. Urgentie huisvesting arbeidsmigranten

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief
pdf Bijlagen (PDF, 48.05 MB)

 

15. Raadsinformatiebrief BiblioNu

Akkoord met:

 • Bijgevoegde raadsinformatiebrief via de griffie toesturen aan de raadsleden
pdf Bijlagen (PDF, 128.96 KB)