Collegebesluiten 25 februari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Samenwerkingsconvenant regionale mediatorpool

Akkoord met:

 • Instemmen met aansluiten van de gemeente Venray aan de Regionale Mediator Pool;
 • Instemmen met het Samenwerkingsconvenant Regionale mediatorpool conform bijgevoegd concept-convenant;
 • Aan de burgemeester: Gemeentesecretaris Karel Joosten volmacht geven om het convenant namens de gemeente te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 358.39 KB)

 

5. Subsidie coördinator Venray Dementievriendelijk

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van maximaal € 50.000,- aan Venray Dementievriendelijk voor de periode van twee jaar.
pdf Bijlagen (PDF, 391.11 KB)

 

6. Opdracht toekomstplan jongerencentra

Akkoord met:

 • In te stemmen met de opdracht tot een meerjarig toekomstplan voor de jongerencentra met de beschreven kernwaarde en bouwstenen.
 • In te stemmen met het aanstellen van een procesbegeleider voor het (samen met de jongerencentra) schrijven van het toekomstplan en hiervoor € 20.000, - beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien.
pdf Bijlagen (PDF, 955.88 KB)

 

8. Locatie Aldi supermarkt

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 51.47 MB)

 

9. Verkoop grond

Akkoord met:

 • In de nota en bijlage genoemde groenstrook te verkopen tegen een grondprijs van € 25,-- per m2.
 • De teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling machtigen tot afwikkeling van het verdere traject
pdf Bijlagen (PDF, 80.49 KB)

 

10. Ontwerp bestemmingsplan ‘Pottevenweg ong - Heidse Peelweg Ysselsteyn’

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Pottevenweg ong - Heidse Peelweg Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984.BP18012-on01)
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Pottevenweg ong - Heidse Peelweg Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984.BP18012-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 24.22 MB)

 

15. Raadsinformatiebrief inzake toegankelijkheid stemlokalen

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad
pdf Bijlagen (PDF, 10.9 MB)

 

16. Beleidsregels standplaatsen gemeente Venray

Akkoord met:

 • De beleidsregels standplaatsen gemeente Venray vast te stellen.
 • De in de bijlage aangeduide locaties aan te wijzen als standplaatslocaties, een en ander conform concept aanwijzingsbesluit;
 • De huidige vergunningen te wijzigen naar vergunningen met een periode van 5 jaar, ingaande per 1 april 2019.
 • Akkoord te gaan met de overgangsregeling voor de vergunninghouders die momenteel op inschrijving de standplaats innemen.
 • De Nadere regels standplaatsen en venten 2009 in te trekken.
pdf Bijlagen (PDF, 1.89 MB)

 

17. Uitvoeringsprogramma 2019 milieubasistaken (onderdeel Regionaal Uitvoeringsprogramma)

Akkoord met:

 • Het Uitvoeringsprogramma 2019 Basistakenpakket Vergunningverlening Toezicht Handhaving vast te stellen;
 • Prioritering vast te stellen op basis van de regionale Probleemanalyse.
 • De milieuspecialisaties zoals bijvoorbeeld Externe Veiligheid, Luchtkwaliteit en Groen en Ecologie in te brengen in de taken van de RUD Limburg Noord
pdf Bijlagen (PDF, 752.83 KB)

 

18. Verzoek tot het verlenen van medewerking aan de verwerking van mest Scheiweg 15, Leunen

Akkoord met:

 • In te stemmen om medewerking te verlenen aan het principeverzoek onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande brief.
pdf Bijlagen (PDF, 789.82 KB)