Collegebesluiten 24 juni 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. RIB 1e resultaten meicirculaire 2019 gemeentefonds

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief meicirculaire 2019 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief

pdf Bijlagen (PDF, 2.12 MB)

 

5. Herstelplan BiblioNu en locatieonderzoek bibliotheek

Akkoord met:

 • Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit herstelplan BiblioNu voorleggen aan de raad
 • Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit locatieonderzoek bibliotheek voorleggen aan de raad
pdf Bijlagen (PDF, 6.16 MB)
 

6. Ontwerp bestemmingsplan Geijsterseweg ong. Wanssum (NL.IMRO.0984.BP18005-on01)

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Geijsterseweg ong. Wanssum (NL.IMRO.0984.BP18005-on01)
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Geijsterseweg ong. Wanssum (NL.IMRO.0984.BP18005-on01) en het in procedure brengen daarvan
pdf Bijlagen (PDF, 4.41 MB)


7. Ontwerpbestemmingsplan ‘Janslust 5 Heide´

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Janslust 5 Heide´ (NL.IMRO.0984.BP19008-on01)
 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Janslust 5 Heide´ (NL.IMRO.0984.BP19008-on01) en het in procedure brengen daarvan
pdf Bijlagen (PDF, 232.74 KB)


9. Vaststellen dwangsombeschikkingen

Akkoord met:

 • De dwangsombeschikkingen vast te stellen
pdf Bijlagen (PDF, 141.25 KB)


10. Evaluatie mengvormen winkel/horeca Gemeente Venray

Akkoord met:

 • Akkoord te gaan met het gedogen van mengvormen winkel/horeca in de gemeente Venray als wordt voldaan aan de vastgestelde spelregels
 • Het college van B&W kennis te laten nemen van het besluit van de burgemeester ‘gedogen mengvormen winkel/horeca Gemeente Venray’
 • De gemeenteraad te informeren over het genomen besluit van de burgemeester
pdf Bijlagen (PDF, 818.26 KB)