Collegebesluiten 23 april 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Vaststellen straatnaam in Venray

Akkoord met:

Instemmen met de vaststelling van de straatnaam Julianahof te Venray in verband met het uitbreidingsplan in het centrum, zoals aangegeven op bijgaande kaart

pdf Bijlagen (PDF, 296.71 KB)

4. Ontheffing APV plaatsen voorwerpen langs de weg

Akkoord met:

Ontheffing verlenen op grond van artikel 2.10, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor het plaatsen van borden langs de weg ten behoeve van de communicatiecampagne ‘hondenpoep’.

pdf Bijlagen (PDF, 316.09 KB)

6. Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020 - 2022

Akkoord met:

De Raad voorstellen om:
1. Kennis te nemen van de “Begroting 2018 - 1” en “Begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020 – 2022” van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
2. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen.

pdf Bijlagen (PDF, 15.9 MB)

7. Statutenwijziging Stichting Cultureel Centrum Venray

Akkoord met:

In te stemmen met de concept-statuten van de Stichting Cultureel Centrum Venray

pdf Bijlagen (PDF, 147.01 KB)

9. Vaststelling beeldkwaliteitsplan Brabander

Akkoord met:

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het beeldkwaliteitsplan ‘Brabander cluster 4’ op grond van het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet als welstandskader vast te stellen.

pdf Bijlagen (PDF, 23.36 MB)

10. Vaststelling bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 12 Venray (NL.IMRO.0984.BP17016-va01)

Akkoord met:

De gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 12 Venray (NL.IMRO.0984.BP17016-va01) op grond van het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
2. geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.

pdf Bijlagen (PDF, 39.57 MB)

11. Overeenkomst Exploitatie Sikes Groep te Ysselsteyn

Akkoord met:

1. aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekeningnummer 201803308 d.d. 13 maart 2018;
2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst: “Overeenkomst Exploitatie Sikes Groep Rouwkuilenweg 39-41-43 en Steegse Peelweg 143 te Ysselsteyn“

pdf Bijlagen (PDF, 70.8 KB)

12. Ontwerp bestemmingsplan Rouwkuilenweg 43 en Steegse Peelweg 143 Ysselsteyn

Akkoord met:

1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Rouwkuilenweg 43 en Steegse Peelweg 143 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP17013-on01).
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Rouwkuilenweg 43 en Steegse Peelweg 143 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP17013-on01) en het in procedure brengen daarvan.

pdf Bijlagen (PDF, 61.62 MB)

13. Overeenkomst Exploitatie Laagriebroekseweg 1 Leunen

Akkoord met:

1. aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201803317, d.d. 26 maart 2018;
2. in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst Exploitatie Laagriebroekseweg 1 Leunen”;
3. aan te sluiten bij de bijdrage bovenwijkse voorzieningen voor intensieve veehouderijen van € 0,50 per m2 voor de uitbreiding van het huidige agrarische bouwvlak.

pdf Bijlagen (PDF, 70.88 KB)

14. Ontwerp bestemmingsplan ‘Laagriebroekseweg 1 Leunen’

Akkoord met:

1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Laagriebroekseweg 1 Leunen’ (NL.IMRO.0984.WBP18001-on01).
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Laagriebroekseweg 1 Leunen’ (NL.IMRO.0984.WBP18001-on01) en het in procedure brengen daarvan.

pdf Bijlagen (PDF, 14.67 MB)

15. Ontwerp bestemmingsplan ‘Geysterseweg 23 Oostrum’

Akkoord met:

1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Geysterseweg 23 Oostrum’ (NL.IMRO.0984.BP18003-on01)
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Geysterseweg 23 Oostrum’ (NL.IMRO.0984.BP18003-on01) en het in procedure brengen daarvan.

pdf Bijlagen (PDF, 14.81 MB)

16. Verzoek om intrekking omgevingsvergunning realiseren twee woonblokken Lindenstraat 29- 39 Venray

Akkoord met:

Het verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning voor het voor het realiseren van twee woonblokken aan de Lindenstraat 29-39 (project AndersVenray) in Venray te weigeren.

pdf Bijlagen (PDF, 466.88 KB)

17. RUD Limburg Noord, afzien zienswijze ontwerpbegroting 2019, kennisnemen van begroting 2018 en kadernota 2019

Akkoord met:

In te stemmen met voorstel aan de Raad:
1. Af te zien van het indienen van zienswijzen tegen de ontwerpbegroting 2019 van de RUD Limburg Noord
2. Voor kennisgeving aan te nemen de definitieve begroting 2018, kadernota 2019 en ontwerpmeerjarenraming 2020-2022 van de RUD Limburg Noord.

pdf Bijlagen (PDF, 1.8 MB)

18. RIB moties Venray bijengemeente en honingbijen

Akkoord met:

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de moties met betrekking tot verbetering van het leefgebied van bijen en een onderzoek naar de mogelijkheden van beperking van de overlast voor imkers.

pdf Bijlagen (PDF, 177.28 KB)

19. Weigering omgevingsvergunning herontwikkeling ‘De Oude Melkfabriek’ ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten

Akkoord met:

De aangevraagde omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het terrein ‘De Oude Melkfabriek’ ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten te weigeren.

pdf Bijlagen (PDF, 280.33 KB)

20. Externe opdrachtnemer proces Het Roekenbosch

Akkoord met:

1. Akkoord gaan met de opdrachtverstrekking aan het bureau P2, conform bijgevoegde offerte;.
2. Akkoord gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

pdf Bijlagen (PDF, 243.61 KB)