Collegebesluiten 22 oktober 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2018 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief

Akkoord met:

  • Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief septembercirculaire 2018 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief
pdf Bijlagen (PDF, 591.99 KB)

 

4. Verlengen plaatsingstermijn van laadpalen in de openbare ruimte

Akkoord met:

  • De plaatsingstermijn voor het plaatsen van elektrische laadpalen in de openbare ruimte te verlengen.
pdf Bijlagen (PDF, 621.02 KB)

 

5. Reconstructie centrum Leunen

Akkoord met:

  • In te stemmen met de reconstructie centrum Leunen en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet a € 605.300,- uit reeds door de raad vastgestelde budgetten.
pdf Bijlagen (PDF, 100.63 KB)

 

9. Regeling extreme koude

Akkoord met:

  • In te stemmen met de regeling extreme koude, zoals omschreven in de bijlage, en meenemen in de eerstvolgende actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening.
pdf Bijlagen (PDF, 116.45 KB)

 

11. Toetreding partner convenant sociaal domein

Akkoord met:

  • In te stemmen met toetreding van FPC De Rooyse Wissel tot het convenant voor het samenwerkingsverband sociaal domein Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 5.78 MB)

 

12. Vaststellen Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking 2019

Akkoord met:

  • Vaststellen van het “Besluit nadere regels subsidieverstrekking 2019” (BNRS) en dit op 1 januari 2019 in werking laten treden.
  • Het Besluit nadere regels subsidieverstrekkingen 2018 (1) per 1 januari 2019 intrekken.
pdf Bijlagen (PDF, 479.66 KB)