Collegebesluiten 22 mei 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Voorjaarsnota 2018

Akkoord met:

1. Akkoord gaan met het concept raadsvoorstel
2. De raad voorstellen de Voorjaarsnota 2018, inclusief het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan (MUIP) 2019 – 2022, als richtinggevend kader vast te stellen.

pdf Bijlagen (PDF, 909.67 KB)
 

4. Jaarrapportage Sociaal Domein 2017

Akkoord met:

1. In te stemmen met de jaarrapportage Sociaal Domein 2017.
2. Te volstaan met een halfjaarlijkse rapportage.
3. De rapportage ter bespreking aan te bieden aan de commissie Leven.

pdf Bijlagen (PDF, 834.72 KB)
 

5. Ontwerpjaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 NLW

Akkoord met:

1. Instemmen met de ontwerpjaarrekening 2017 van het Werkvoorzieningsschap NLW.
2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap NLW.
3. De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie- en bestuurskosten voor 2019, voor de gemeente Venray € 304.000,-, opnemen in de gemeentelijke begroting 2019.

pdf Bijlagen (PDF, 1.95 MB)
 

7. Beslissing op bezwaar vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten

Akkoord met:

1. Bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende bijlagen, ter advisering en besluitvorming toezenden aan de gemeenteraad, waarbij wordt voorgesteld het bezwaarschrift van bezwaarmaker ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

pdf Bijlagen (PDF, 2.79 MB)

9. RIB inzake de kwartaalrapportage Q1 2018 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en andere actuele ontwikkelingen op economisch gebied

Akkoord met:

1. Kennis nemen van de kwartaalrapportage Q1 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 2).
2. Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de kwartaalrapportage (vertrouwelijk) toezenden aan de gemeenteraad.

pdf Bijlagen (PDF, 189.62 KB)