Collegebesluiten 22 januari 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Sloop De Kemp

Akkoord met advies:

  • Instemmen met de urgente sloop van de voormalige school De Kemp aan Kruitweg en;
  • Instemmen met de sloopkosten te dekken uit de ontwikkeling / verkoop van de grond, rekening houdende dat de extra sloopkosten als gevolg van de asbestsanering mogelijk niet gedekt kunnen worden uit de verkoop van de grond.
pdf Sloop De Kemp (PDF, 107.99 KB)

6. Kadernota sociaal domein en nota lokaal gezondheidsbeleid

Akkoord met advies:

  • Instemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief en deze via de griffie toesturen aan de raadsleden en leden van de commissie Leven.

pdf Bijlage kadernota sociaal domein en nota lokaal gezondheidsbeleid (PDF, 132.1 KB)

8. Overeenkomsten woningbouw Van Roosmalenstraat

Akkoord met advies:

  • Met betrekking tot de locatie aan de Van Roosmalenstraat in Venray: 1.1 Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening met nummer 201703308 d.d. 23 maart 2017; 1.2 In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst: ‘Overeenkomst exploitatie Van Roosmalenstraat’.
  • In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst in het kader van de kavel voor kavel regeling.
pdf Bijlagen Overeenkomsten woningbouw Van Roosmalenstraat (PDF, 913.69 KB)

9. Ontwerp beeldkwaliteitplan St. Annapark

Akkoord met advies:

  • In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitplan St. Annapark en het als welstandnota in procedure te brengen.
  • Ontwerp beeldkwaliteitplan St. Annapark Venray vrijgeven voor inspraak op grond van artikel 12, lid 4 Woningwet en de ‘Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken’ van de gemeente Venray

 

14. Bijdrage De Brink

Akkoord met advies:

  • Instemmen met het verstrekken van de bijdrage van jaar 2017 aan Stichting Multifunctioneel Centrum Leunen
pdf Bijlage bijdrage De brink (PDF, 178.49 KB)