Collegebesluiten 21 januari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Voorstel realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch

Akkoord met:

  • Besluiten conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit
pdf Bijlagen (PDF, 418.03 KB)

 

6. Reactie brief wijkplatform Veltum

Akkoord met:

  • In te stemmen met bijgevoegde reactiebrief richting het voormalige bestuur van het wijkplatform Veltum.
pdf Bijlagen (PDF, 134.63 KB)

 

7a. Onttrekking onderwijsbestemming

Akkoord met:

  • Kennisnemen van de “Verklaring buiten gebruik stelling” voor De Toverbal
  • Onttrekken van de onderwijsbestemming van het schoolgebouw per 1 februari 2019 en het gebouw overhevelen naar het bestand maatschappelijke accommodaties.
pdf Bijlagen (PDF, 166.49 KB)

 

7b. De Basisschool De Toverbal via anti-kraak in gebruik geven

Akkoord met:

  • Besluiten tot het via anti-kraak in gebruik geven van Basisschool De Toverbal vanaf het moment dat het gebouw in eigendom toebehoort aan de gemeente Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 93.56 KB)

 

8. Tussenrapportage bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs

Akkoord met:

  • Kennis te nemen van de tussenrapportage ‘bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs’
pdf Bijlagen (PDF, 1 MB)

 

9. Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Akkoord met:

  • Het plan van aanpak voor de herijking van de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 586.46 KB)

 

13. Afwijzen verzoek aanwijzing Dr. Poelsschool als gemeentelijk monument

Akkoord met:

  • Afwijzen verzoek aanwijzing Dr. Poelsschool als gemeentelijk monument.
pdf Bijlagen (PDF, 17.56 MB)

 

14. Evenementensubsidie 1e tender 2019

Akkoord met:

  • De voorgestelde subsidiebedragen aan de diverse organisaties verlenen.
  • Geen subsidie verlenen aan Stichting Wijkraad Brabander
pdf Bijlagen (PDF, 455.47 KB)