Collegebesluiten 20 mei 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Behandeling voorjaarsnota 2020

Akkoord met:

 • Akkoord gaan met het raadsvoorstel.
 • De raad voorstellen de voorjaarsnota 2020, inclusief het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan (MUIP) 2020- 2023, als richtinggevend kader vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 748.88 KB)

 

7. Beoordeling projectplan MFA Merselo

Akkoord met:

 • Kennisnemen van de ‘Beoordeling projectplan MFA D’n Hoek/De Lier Merselo’ d.d. 29 april 2019, door de beoordelingscommissie Schoon door de Poort.
 • Onderstreept de kritische punten uit het beoordelingsrapport
 • Verzoekt het initiatief om antwoord te geven op deze kritische punten
 • In verband met aanvulling van het raamkrediet Versterking Gemeenschapsaccommodaties het initiatief opnemen op de lijst met nog niet gehonoreerde MUIP-aanvragen van de Voorjaarsnota 2019.
   
pdf Bijlagen (PDF, 7.42 MB)

 

8. Herstelplan BiblioNu en locatieonderzoek

Akkoord met:

 • Vast te stellen dat er, op basis van het ingediende werkplan met productenboek, voldoende vertrouwen is dat BiblioNu door ontwikkelt naar een duurzame bibliotheek van de toekomst.
 • De raad voor te stellen voor deze doorontwikkeling eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 132.500,- onder de in de beschikking opgenomen voorwaarden.
 • De raad voor te stellen dit bedrag te dekken uit de post onvoorzien.
 • De raad voor te stellen het locatieonderzoek voor kennisgeving aan te nemen en het college opdracht te geven de verdere uitwerking voor de locatie AH-pand op te pakken.
   
pdf Bijlagen (PDF, 6.95 MB)

 

9. Jaarverantwoording 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 3.37 MB)

 

10. Ontwerpjaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 NLW

Akkoord met:

 • De ontwerpjaarrekening 2018 van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West.
 • De ontwerpbegroting 2020 van het Werkvoorzieningschap Noord- Limburg West.
 • Een bedrag van €271.000,- op te nemen in de gemeentelijke begroting 2020 voor de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie- en bestuurskosten.
pdf Bijlagen (PDF, 1.56 MB)

 

11. Vraagstukken in de Vergeten Driehoek en omgeving

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de klantenstroom van de coffeeshops, naar de illegale straathandel en naar overige vormen van overlast in de Vergeten Driehoek en omgeving, uitgevoerd door het bureau Lokale Zaken en vastgelegd in het rapport ‘Centraal in Venray’, een en ander zoals verwoord in bijgevoegd raadsvoorstel.
 • De raad voor te stellen kennis te nemen van de brief en notitie ‘De Vergeten Driehoek, 6 standpunten over onze buurt’ zoals opgesteld door de klankbordgroep bewoners de Vergeten Driehoek, een en ander zoals verwoord in bijgevoegd raadsvoorstel.
 • In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief van het college gericht aan de klankbordgroep.
 • De raad voor te stellen in te stemmen met het opstarten van een integrale verkenning naar structurele oplossingsrichtingen voor de vraagstukken in de Vergeten Driehoek en omgeving en daarbij te kiezen voor een projectmatige aanpak, een en ander zoals verwoord in bijgevoegd raadsvoorstel.
 • Het verplaatsen van coffeeshops mee te nemen als één van de te onderzoeken oplossingsrichtingen binnen de integrale verkenning.
 • In te stemmen met het voornemen van de burgemeester om niet deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen en de raad hierover te informeren middels bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 3.34 MB)

 

12. Grondverkoop nabij Geijsterseweg 10 in de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verkoop van grond, gelegen nabij Geijsterseweg 10, in de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum, zoals vastgelegd in bijgaande overeenkomst met tekening nummer 201903302, d.d. 15 maart 2019 en concept-besluit.
pdf Bijlagen (PDF, 364.26 KB)

 

13. Regionale POL uitwerkingen ‘Visie land- en tuinbouw Noord-Limburg ‘ en ‘Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader Noord-Limburg’

Akkoord met:

 • De gemeenteraad voor te stellen om de Regionale POL uitwerkingen ‘Visie land- en tuinbouw Noord-Limburg ‘ en ‘Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader Noord-Limburg’ vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 3.01 MB)

 

14. RIB aanpak en proces herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze via de griffie toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 335.04 KB)

 

15. Trendsportal – Netwerkennota

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
pdf Bijlagen (PDF, 10.41 MB)

 

16. Vaststelling bestemmingsplan Blitterswijck

Akkoord met:

 • De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Blitterswijck (NL.IMRO.0984.BP13007-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 35.6 MB)

 

17. Vaststelling bestemmingsplan ‘Overbroekseweg 1 en 4 Leunen’ (NL.IMRO.0984.BP17014-va01)

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan ‘Overbroekseweg 1 en 4 Leunen’ (NL.IMRO.0984.BP17014-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 43.26 MB)

 

18. Ontwerpbestemmingsplan ‘Agter de Hoven ong. Wanssum’

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Agter de Hoven ong. Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP19009-on01).
 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Agter de Hoven ong. Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP19009-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 15.61 MB)

 

19. Ontwerp omgevingsplan Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-on01)

Akkoord met:

 • In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties en vooroverleg omgevingsplan Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-on01), zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van de toelichting van het plan.
 • In te stemmen met het ontwerp omgevingsplan Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 52.3 MB)

20. Proces duurzaamheid; Venray Vergroent

Akkoord met:

 • De raad voorstellen om de status majeur toe te kennen aan het proces 'Venray Vergroent’, conform het gestelde in bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 588.05 KB)