Collegebesluiten 20 maart 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Melding voornemen tot aanvaarden nevenfunctie wethouder J. Loonen

Akkoord met:

 • Kennis nemen van het voornemen van wethouder Jan Loonen tot het aanvaarden van een nevenfunctie.
 • Het voornemen ter kennis brengen van de raad via het presidium.
   
pdf Bijlagen (PDF, 109.53 KB)

5.  Decharge en besluit deelnemen in de stichting KCJ

Akkoord met:

 • Besluiten deel te nemen in de stichting KCJ door als college in het bestuur te treden
 • Het huidig bestuur décharge verlenen voor het tot op heden gevoerde bestuur van de stichting KCJ
 • Het huidig bestuur met bijgevoegde brief verzoeken af te treden per 20 maart 2018 en tegelijk het college van Burgemeester en wethouders te benoemen tot bestuur van de stichting KCJ
 • De functieverdeling binnen het bestuur KCJ aansluiten op de functie verdeling in het college van Burgemeester en Wethouders.
pdf Bijlagen (PDF, 245.08 KB)

7. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Venray 2018

Akkoord met:

 • De ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Venray 2018’ vast te stellen en deze per 1 april 2018 in werking te laten treden;
 • De ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Venray 2014’ per 1 april 2018 in te trekken.
   
pdf Bijlagen (PDF, 230.67 KB)

8. Erfpacht- en opstalovereenkomst schoolgebouw Heide

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst met Stichting Leefbaarheid Heide.
 • Aan de burgemeester: machtigen van wethouder Busser om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
 • Akkoord te gaan met de financiële gevolgen zoals opgenomen in deze nota.
pdf Bijlagen (PDF, 75.47 KB)

10. Verbeteren subsidiebeleid

Akkoord met:

 • Instemmen met raadsinformatiebrief “Verbeteren subsidiebeleid”.
pdf Bijlagen (PDF, 461.49 KB)

11. Voorontwerp bestemmingsplan Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-vo01)

Akkoord met:

 • Te besluiten inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-vo01)
 • In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-vo01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 9.77 MB)

12. Vragen in het kader van artikel 38 vragen en vragen van de werkgroep Samen Opgelucht

Akkoord met:

Instemmen met de beantwoording van de vragen van de politieke partijen (artikel 38 vragen) en werkgroep Samen Opgelucht.

pdf Bijlagen (PDF, 1.03 MB)

13. Opstelling kermis dorpen Geijsteren, Heide, Castenray en Veulen

Akkoord met:

 • Kennis nemen van voorlopige opstelling kermis in Geijsteren, Heide, Castenray en Veulen
 • Kennis nemen van de kosten m.b.t. kermis in Geijsteren, Heide, Castenray en Veulen zoals opgenomen in de financiële paragraaf en deze verwerken in de 1ste berap 2018
 • Kennis nemen van het uitbesteden van alle 11 dorpen in één kavel voor 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 79.71 KB)