Collegebesluiten 20 december 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Beoordeling Projectplan MFC De Schól in Heide - Schoon door de Poort

10. Vaststelling subsidie Cultura Venray 2021 (incl. HAFA muziekonderwijs en Cultuur In de Klas)

13. Stichting Match voor vrijwilligers subsidievaststelling 2021 en subsidieverlening 2023

14. Subsidieverlening peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2023

23. Mandaat- en volmachtbesluiten gastheerschap gemeente Venlo voor RES NML

26. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 2)

34. Aan ASL opdracht, mandaat en volmacht verlenen inzake de aanbesteding verwerking HRA en GFT/GFE ASL-gemeenten

35. Verlening incidentele subsidie aan de Vereniging van Venrayse Ondernemersverenigingen

37. Het oprichten van een woning op het perceel Van Roosmalenstraat 8

38. Het oprichten van twee woningen op de percelen Deken Thielenstraat 19 en 21

41. Aanpassen Besluit Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2023