Collegebesluiten 20 augustus 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Wijzigingen Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray per 1 juli 2018

Akkoord met:

 • Het College wordt gevraagd in te stemmen met de door het LOGA in de circulaire van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181) aangekondigde wijziging van de Arbeidsvoorwaarden en deze in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray met als ingangsdatum 1 juli 2018 op te nemen.
pdf Bijlagen (PDF, 255.11 KB)

 

4. Instellingsbesluit Commissie ‘Venray viert 75 jaar vrijheid’

Akkoord met:

 • Vast te stellen het Instellingsbesluit Commissie ‘Venray viert 75 jaar vrijheid’.
pdf Bijlagen (PDF, 501.55 KB)

 

5. Verkoop strook grond aan Keizersveld te Venray

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verkoop van een strook grond van circa 842 m² gelegen aan de voorzijde van Keizersveld te Venray, conform bijgevoegde concept koopovereenkomst.
 • De verdere procedure te laten afwikkelen door de teammanager van Ruimtelijke Ontwikkeling.
pdf Bijlagen (PDF, 210.45 KB)

 

6. VOG voor vrijwilligers 2019

Akkoord met:

 • Instemmen met de raadsinformatiebrief, waarin wordt voorgesteld het € 0,00-tarief voor de Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties te hanteren.
pdf Bijlagen (PDF, 206.17 KB)

 

7. Plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2021

Akkoord met:

 • Instemmen met de regionale startnotitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Limburg.
 • Instemmen met het beschikbaar stellen van € 23.000,- in 2019 voor het aanstellen van een regionale projectleider doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Noord Limburg 2021.
pdf Bijlagen (PDF, 358.19 KB)

 

8. Reactie op ongevraagde adviezen Participatieraad

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van bijgevoegde ongevraagde adviezen van de Participatieraad;
 • In te stemmen met de opgestelde reacties op de ongevraagde adviezen en deze te verzenden aan de Participatieraad.
pdf Bijlagen (PDF, 837.77 KB)

 

9. RIB inzake stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze via de griffie toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 161.29 KB)

 

12. Intrekken status gemeentelijk monument: Zandhoek 12 te Oirlo

Akkoord met:

 • Intrekken status gemeentelijk monument: Zandhoek 12 te Oirlo
pdf Bijlagen (PDF, 305.44 KB)

 

13. Aanwijzingsbesluit functionele aanwijzing (tijdelijk) toezichthouders Wabo

Akkoord met:

 • Aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar de volgende personen:

C.J.J. Wolfs, geboren 14 maart 1979

M.H.C. Drissen, geboren 16 november 1960;

 • Deze personen aan te wijzen als toezichthouder op grond van art. 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht met het oog op naleving van de voorschriften bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij team Vergunningverlening Toezicht Handhaving van afdeling Wonen Werken Leven van gemeente Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 253.19 KB)