Collegebesluiten 2 september 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Regeling jubileum- en afscheidsvieringen gemeente Venray

Akkoord met:

 • In te stemmen met een wijziging van de ‘Regeling keuzemogelijkheden jubileum- en afscheidsvieringen (2012)’ behorende tot de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray’.

 • De regeling te herbenoemen tot ‘regeling keuzemogelijkheden jubileum- en afscheidsvieringen 2019’.

 • De ingangsdatum van de gewijzigde regeling is de ingangsdatum van het collegebesluit.

pdf Bijlagen (PDF, 183.2 KB)

 

8. Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg

Akkoord met:

 • In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg en te besluiten het Convenant aan te gaan.

 • In te stemmen met ondertekening van het Convenant door de burgemeester conform het gestelde in artikel 171 Gemeentewet.

 • De burgemeester te mandateren om namens het college eventuele wijzigingen, die na vaststelling van het convenant noodzakelijk zijn, aan te brengen.

pdf Bijlagen (PDF, 510.4 KB)

 

9. Motie Logeerhuis Kapstok

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
pdf Bijlagen (PDF, 229.57 KB)

 

10. Verzoek tegemoetkoming in de planschade Buizerdlaan 27 Venray

Akkoord met:

 • De aanvraag tot het toekennen van een tegemoetkoming in de planschade voor de locatie Buizerdlaan 27 Venray, ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Venray’ van 19 september 2017, af te wijzen overeenkomstig het planschaderapport van kantoor Gloudemans.

 • Het door verzoekers betaalde drempelbedrag van € 300,- niet terug te betalen.

 • Betrokkenen door middel van bijgevoegde brief van het besluit in kennis te stellen.

pdf Bijlage (PDF, 97.88 KB)

 

11. Grondverkoop de Hulst 16

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verkoop van het op tekeningnummer 201907301 d.d. 8 juli 2019 aangegeven stuk grond, gelegen aan de Hulst 16, ter grootte van 5.320 m2 conform bijgevoegde koopovereenkomst en verkoopbesluit.

pdf Bijlage (PDF, 68.64 KB)

 

12. Toestemming verkoop grond

Akkoord met:

 • Aan Waterschap Limburg onder voorwaarden toestemming geven zijn grond, gelegen in het toekomstige bedrijventerrein de Spurkt over te dragen aan een derde.

pdf Bijlage (PDF, 83.53 KB)

 

15. Beslissing op bezwaar 

Akkoord met:

 • Het bezwaarschrift voor zover ingediend door een drietal bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift voor zover ingediend door de aanvrager ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten, de motivering aan te vullen en het verzoek om een vergoeding van de proceskosten van bezwaarmaker af te wijzen.

pdf Bijlagen (PDF, 961.29 KB)

 

16. Intrekken handhavingsbesluit

Akkoord met:

 • Het handhavingsbesluit genomen op 8 oktober 2018 intrekken en een nieuw besluit voorbereiden met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften.

 • Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen voor een bedrag van € 1.002,-.

 • Een dwangsom toe te kennen naar aanleiding van de ingebrekestelling.

pdf Bijlagen (PDF, 1.04 MB)

 

17. Aanpassing APV

Akkoord met:

 • In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en aan de gemeenteraad voor te stellen om de voorgestelde wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2019 te laten vaststellen.

pdf Bijlagen (PDF, 265.26 KB)

 

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van een deel van de huisjes op het bungalowpark Roekenbosch t.b.v. huisvesten van arbeidsmigranten en woonurgenten

Akkoord met:

 • De omgevingsvergunning te verlenen.
pdf Bijlagen (PDF, 10.2 MB)