Collegebesluiten 2 juli 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Verrekening neveninkomsten 2017

Akkoord met:

 • Constateren dat voor het jaar 2017 voor politieke ambtsdragers de heren Gilissen, Busser en Loonen de verrekenplicht niet van toepassing is.
 • Besluiten dat voor de heren Peeters, van der Putten en mevrouw Thielen over 2017 niet verrekend hoeft te worden omdat de hoogte van eventuele neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft.
pdf Bijlagen (PDF, 239.47 KB)

 

4. Bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse instanties

Akkoord met:

 • de betreffende collegeleden (portefeuillehouders) benoemen als vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in diverse organisaties.
pdf Bijlagen (PDF, 1.14 MB)

 

6. Beroep op verjaring diverse percelen

Akkoord met:

 • Instemmen met bevrijdende verjaring van gebruik van de percelen grond bij de adressen genoemd in de nota
 • De teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling machtigen tot afwikkeling van het verdere traject

Wethouder Loonen neemt niet deel aan de besluitvorming inzake perceel Venrays Broek

pdf Bijlagen (PDF, 88.42 KB)

 

7. Raadsinformatiebrief kastanjes Julianasingel

Akkoord met:

 • In te stemmen met de raadsinformatiebrief om af te wijken van het raadsvoorstel kastanjebloedingsziekte en essentaksterfte (17 april 2018) met betrekking tot de warmtebehandeling bij de monumentale kastanjebomen aan de Julianasingel.
pdf Bijlagen (PDF, 125 KB)

 

8. Akoestische maatregelen gemeentehuis

Akkoord met:

 • Instemmen met het treffen van aanvullende akoestische voorzieningen op de 3e verdieping (vleugel C) van het gemeentehuis
 • De incidentele kosten, circa € 30.000,- (excl. BTW) te dekken uit onvoorzien.
pdf Bijlagen (PDF, 2.14 MB)

 

10. Haalbaarheidsonderzoek Participatie Impact Bond

Akkoord met:

 • Instemmen met uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het starten van een Participatie Impact Bond.
 • De kosten ad € 12.600 ten laste brengen van het ontwikkelbudget Wmo
pdf Bijlagen (PDF, 573.38 KB)

 

11. Bijdrage onderhoud Petrus Bandenkerk

Akkoord met:

 • Instemmen met een bijdrage van max. € 150.000,- in het groot onderhoud van de Sint Petrus Bandenkerk.
pdf Bijlagen (PDF, 133.67 KB)

 

13. Ontwerp bestemmingsplan ‘Castenrayseweg ong. Oirlo-Keizer Karelweg’.

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Castenrayseweg ong. Oirlo-Keizer Karelweg’ (NL.IMRO.0984.BP17018-on01).
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Castenrayseweg ong. Oirlo-Keizer Karelweg’ (NL.IMRO.0984.BP17018-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 39.69 MB)

 

14. Overeenkomsten woningbouw Castenrayseweg/Molenhoek te Oirlo

Akkoord met:

 • Met betrekking tot de locatie aan de Castenrayseweg/Molenhoek te Oirlo: 1.1 aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201704310, d.d. 12/04/2017; 1.2 in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst: ‘Overeenkomst exploitatie Castenrayseweg/Molenhoek Oirlo’.
 • In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst in het kader van de kavel voor kavel regeling.
pdf Bijlagen (PDF, 64.48 KB)

 

16. Tussenevaluatie proef mengvormen winkel/horeca centrum Venray (blurring)

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de tussenevaluatie ‘tijdelijke proef reguleren mengvormen winkel/horeca’ in het centrum van de gemeente Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 470.98 KB)