Collegebesluiten 2 januari 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Brugdagen 2018

Akkoord met advies:

 • In te stemmen met het aanwijzen van een extra brugdag in 2018.
pdf Bijlage extra brugdag (PDF, 94.33 KB)

4. Aanpassing volmachten en procesmachtigingen

Akkoord met advies:

 • Verlenen van de in bijgaande registers opgenomen aangepaste mandaten Venlo, volmachten en procesmachtigingen onder gelijktijdige intrekking van de gelijkluidende, voorheen geldende mandaten, volmachten en procesmachtigingen.
 • Voor de burgemeester: Instemmen met het onder 1 voorgestelde besluitpunt voorzover het zijn bevoegdheid betreft.
pdf Bijlagen Aanpassing volmachten en procesmachtigingen (PDF, 664.75 KB)

5. Subsidie verlening peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2018

Akkoord met advies:

 • Voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen voor het aanbieden van peuteropvang (regulier) aan:
  • Montessori kinderopvang Venray ter hoogte van € 13.935
  • Kinderdagverblijf de Mukkenstal ter hoogte van € 4.228
  • Spring Kinderopvang ter hoogte van € 884
  • Kindercentrum de Kindersofa ter hoogte van € 1.667
  •  ’t Nest kinderopvang ter hoogte van € 82.200
 • Voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen aan ’t Nest kinderopvang ter hoogte van € 500.450 voor het aanbieden van voorschoolse educatie in de peuteropvang (peuterplaatsen VVE).
 • Voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen aan Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) ter hoogte van € 62.920 voor het aanbieden van vroegschoolse educatie.
 • Voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen aan Biblionu Venray ter hoogte van € 8.000 ten behoeve van ondersteunende leesbevorderingsactiviteiten in het VVE-programma.
 • De subsidie aanvraag van ’t Nest kinderopvang voor de kosten van een orthopedagoog af te wijzen
pdf Bijlagen Subsidie verlening peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2018 (PDF, 798.83 KB)

6. Subsidievaststelling Voorschoolse Educatie peuters Azc Blitterswijck

Akkoord met advies:

 • Kennis te nemen van de ingediende verantwoording van Spring Kinderopvang voor de uitvoering van Voorschoolse Educatie (verder VVE) aan de peuters van het Azc in Blitterswijck van 3 april 2017 tot 13 oktober 2017.
 • De incidentele subsidie van totaal € 45.814,40 aan Spring kinderopvang voor de uitvoering van VVE aan de peuters van het AZC Blitterswijck lager vast te stellen op € 33.856,78 en daarom het verschil van € 11.957,62 terug te vorderen van Spring Kinderopvang.
pdf Bijlage subsidievaststelling voorschoolse educatie peuters azc blitterswijck (PDF, 214.63 KB)