Collegebesluiten 19 november 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Mandaat Venlo beeldmateriaal 2019

Akkoord met:

 • Het verlenen van een volmacht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo om namens de gemeente Venray over te gaan tot een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure inzake beeldmaterieel (luchtfoto’s en obliekbeelden) 2019 voor de gemeenten Venlo, Venray en Horst aan de Maas.
pdf Bijlagen (PDF, 112.75 KB)

 

4. Eindrapportage proces Roekenbosch

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de notitie “Eindrapportage Proces “Naar een breed gedragen toekomstperspectief voor het Roekenbosch” (bijlage 2).
 • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de notitie “Eindrapportage …” toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 421.05 KB)

 

5. Subsidie MEE vaststelling 2017 en verlening 2019

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de ingediende subsidieverantwoording 2017 en de subsidieaanvraag 2019 van MEE.
 • De periodieke subsidie 2017 voor deelname aan de wijkteams en buurtcirkel en het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in Venray, vast te stellen op € 106.560,-.
 • Aan MEE voor het jaar 2019 een periodieke subsidie verstrekken van € 131.520,- voor de deelname aan de wijkteams, buurtcirkel en het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 2.55 MB)

 

6. Subsidie- vaststelling 2017 en verlening 2019 aan Proteion Welzijn voor de Vrijwilligerszorg Venray

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de ingediende verantwoording van Proteion Welzijn voor de uitvoering van Vrijwilligerszorg Venray in 2017.
 • De subsidie van € 52.120,- aan Proteion Welzijn voor de uitvoering van Vrijwilligerszorg Venray in 2017 te herzien en vast te stellen op € 40.313,-
 • Het teveel ontvangen subsidiebedrag van € 11.807,- terug te vorderen van Proteion Welzijn.
 • Aan Proteion Welzijn een periodieke subsidie te verlenen van € 54.629,- voor het jaar 2019 voor de uitvoering van Vrijwilligerszorg Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 17.02 MB)

 

7. Overeenkomsten Laagheidseweg, Horsterweg 41 en Blankenberg 8

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst Horsterweg 41 te Castenray”.
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201808304, d.d. 20 augustus 2018.
 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst Exploitatie Laagheidseweg”.
 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst Blankenberg 8 te Leunen”.

Wethouder Thielen doet niet mee aan de beraadslagingen en onthoudt zich van besluitvorming i.v.m. persoonlijke relatie m.b.t. Horsterweg.

pdf Bijlagen (PDF, 545.65 KB)

 

8. Beleidsregels ambtshalve verminderingen en leidraad invordering 2019

Akkoord met:

 • De beleidsregels “ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen 2019” vast te stellen;
 • De “leidraad invordering gemeentelijke heffingen van de gemeente Venray 2019” vast te stellen;
 • De ingangsdatum vast te stellen op 1 januari 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 799.55 KB)