Collegebesluiten 18 maart 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Archiefverordening gemeente Venray 2019

Akkoord met:

  • De raad voor te stellen om de Archiefverordening gemeente Venray 2019 vast te stellen.
  • De raad voor te stellen om de Archiefverordening gemeente Venray 2006 in te trekken.
pdf Bijlagen (PDF, 316.4 KB)

 

4. Tweede fase Glasweb Venray

Akkoord met:

  • Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
pdf Bijlagen (PDF, 125.36 KB)

 

6. Plan van Aanpak samenwerking Cultuur Noord-Limburg

Akkoord met:

  • Een samenwerking Cultuur Noord-Limburg, zoals beschreven in bijgaand plan van aanpak 'Samen ontwikkelen door te doen!' aan te gaan.
pdf Bijlagen (PDF, 607.62 KB)

 

11. Adviseurs AH-pand

Akkoord met:

  • Besluiten tot het inschakelen van adviseurs voor de invulling van het AH-pand.
pdf Bijlagen (PDF, 85.55 KB)

 

13. Beslissing op bezwaarschriften Breevennenweg 5 te Leunen

Akkoord met:

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 3:49 van de Awb als volgt besluiten:

  • Het bestreden besluit van 18 juli 2018 in stand laten met dien verstande dat de lastgeving niet alleen ziet op het aanvoeren van mest van derden binnen de inrichting maar ook op de verwerking hiervan;
  • Het besluit van 2 augustus 2019 herroepen en hiervoor een nieuw besluit in de plaats te stellen inhoudende een last onder dwangsom ten aanzien van het in strijd met het bestemmingsplan aanwezige mesttransportbedrijf op de locatie Breevennenweg 5;
  • Het namens de inrichtinghouder ingediende verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb afwijzen;
  • Het namens verzoekers om handhavend op te treden ingediende verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb toewijzen tot een bedrag van € 501,--.
pdf Bijlagen (PDF, 2.47 MB)