Collegebesluiten 18 februari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Motie kinderpardon

Akkoord met:

 • Nader kennis te nemen van de opdracht aan het College om de motie van de gemeente Enschede met betrekking tot het kinderpardon te ondersteunen
 • Bijgaande brief aan het ministerie over dit onderwerp te versturen
pdf Bijlagen (PDF, 1.16 MB)

 

4. Subsidie Maatschappelijke stage Raayland College 2019

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de subsidieaanvraag van het Raayland College
 • Op basis van de aanvraag subsidie te verlenen van € 27.000 voor het uitvoeren van de maatschappelijke stage (MAS) voor het jaar 2019
 • De aanvraag voor de jaren 2020 en 2021 af te wijzen
pdf Bijlagen (PDF, 680 KB)

 

5. Ontwerp bestemmingsplan Venray 1e partiële herziening

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het ontwerp bestemmingsplan Venray 1e partiële herziening (Reparatie Buizerdlaan) (NL.IMRO.0984.BP19004-on01)
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Venray 1e partiële herziening (Reparatie Buizerdlaan) (NL.IMRO.0984.BP19004-on01) en het in procedure brengen daarvan
pdf Bijlagen (PDF, 8.57 MB)
 

6. Overeenkomst exploitatie Pottevenweg Ysselsteyn

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Pottevenweg Ysselsteyn”
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening 201811303, d.d. 6 november 2018
pdf Bijlagen (PDF, 167.86 KB)

 

7. Overeenkomst exploitatie Nachtegaalweg 6 Heide

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Nachtegaalweg 6 Heide”
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201812301, d.d. 4 december 2018
pdf Bijlagen (PDF, 229.52 KB)


8. Ontwerp bestemmingsplan “Nachtegaalweg 6 Heide”

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan “Nachtegaalweg 6 Heide” (NL.IMRO.0984.BP18008-on01)
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Nachtegaalweg 6 Heide” (NL.IMRO.0984.BP18008-on01) en het in procedure brengen daarvan
pdf Bijlagen (PDF, 27.25 MB)


10. Beslissing op bezwaar subsidie

Akkoord met:

Het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering

pdf Bijlagen (PDF, 678.04 KB)


11. Verzoek om instemming rechtstreeks beroep bestuursrechter

Akkoord met:

 • Niet in te stemmen met het verzoek
pdf Bijlagen (PDF, 8.51 MB)

13. Schelweg 15 te Leunen

Akkoord met:

 • Conform bijgevoegde conceptbrief een lastgeving doen uitgaan  op basis waarvan de aangeschrevene wordt gesommeerd uitsluitend mest afkomstig uit de eigen inrichting en in overeenstemming met de geldende vergunning aan de Schelweg 15 te Leunen te verwerken waarbij een begunstigingstermijn van 6 weken is gesteld.
pdf bijlagen 13 (PDF, 3.01 MB)