Collegebesluiten 18 december 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Aanwijzing Omroep Venray als lokale omroep

Akkoord met:

Voorstellen aan de gemeenteraad om:

 • een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de aanwijzing van de stichting Lokale Omroep Venray als lokale publieke media-instelling.
pdf Bijlagen (PDF, 6.11 MB)

 

4. Talentencampus Veltum

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen de ontwikkeling van de Talentencampus Venray op de locatie Veltum te beëindigen.
 • De raad Kennis te laten nemen van de onderwijskundige ontwikkelingen en ambities van SPOV en Onderwijsgroep Buitengewoon binnen het regulier en speciaal onderwijs.
 • De raad voor te stellen de geoormerkte middelen beschikbaar te houden voor deze ontwikkelingen en ambities.
 • In het in 2019 op te stellen IHP de gebouwelijke opgaves die hieruit voortvloeien meenemen.
pdf Bijlagen (PDF, 3.23 MB)

 

5. Toestemming oormerken vermogen wijkraad St. Antoniusveld.

Akkoord met:

 • Geen toestemming verlenen aan de wijkraad St. Antoniusveld voor het reserveren van gelden voor een commerciële opslagplaats voor spullen van de wijkraad.
 • Toestemming verlenen aan de wijkraad St. Antoniusveld voor het reserveren van € 35.000,00 voor een veiligere ontsluiting van het medisch centrum Antoniusveld en veilige connectie met de Stationsweg.

Wethouder Thielen onthoudt zich van de beraadslaging en besluitvorming. (wethouder Loonen is tegen)

pdf Bijlagen (PDF, 198.23 KB)

 

8. Brief vragen implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (VVD)

Akkoord met:

 • Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief naar de fractie VVD.
pdf Bijlagen (PDF, 130.17 KB)

 

9. Subsidieverlening Cultura 2019

Akkoord met:

 • Aan Cultura Venray voor 2019 een periodieke subsidie van € 250.000 verlenen in de organisatiekosten.
 • Aan Cultura Venray voor het seizoen 2018-2019 een periodieke subsidie van € 65.000 verlenen in de kosten voor de uitvoering van Hafa muziekonderwijs.
 • Aan Cultura Venray voor het seizoen 2018-2019 een periodieke subsidie van € 100.000 verlenen in de kosten voor het project Cultuur in de Klas.
pdf Bijlagen (PDF, 632.07 KB)

 

10. Onderwijshuisvesting MOZON/SPOV

Akkoord met:

 • Te besluiten het schoolgebouw de Landweert (Boterbloem 45) als voorziening onderwijshuisvesting in gebruik te geven aan MOZON ten behoeve van de Montessorischool op basis van artikel 103, lid 3 WPO.
 • Te besluiten het eigenaarschap van schoolgebouw de Landweert over te dragen zodra het perceel vrij is van obstakels van derden.
pdf Bijlagen (PDF, 166.28 KB)

 

11. Statutenwijziging BiblioNu

Akkoord met:

 • Bijgevoegde brief toe te sturen aan stichting BiblioNu.
pdf Bijlagen (PDF, 134.97 KB)

 

12. Subsidie Match voor vrijwilligers 2019

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de subsidie aanvraag 2019 van Match voor vrijwilligers.
 • Op basis van het Activiteitenoverzicht 2019 en de onderliggende begroting aan Match voor vrijwilligers een subsidie te verlenen van € 64.896 voor het jaar 2019.
 • Het meerdere van de gevraagde subsidie af te wijzen.
pdf Bijlagen (PDF, 25.42 MB)

 

13. Subsidie verlening peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2019

Akkoord met:

 • In te stemmen met indexatie van het uurtarief voor peuteropvang en voorschoolse educatie met 4,2% met ingang van 2019 en het uurtarief vast te stellen op € 8,86 (2018: € 8,50).
 • In te stemmen met indexatie van het tarief voor vroegschoolse educatie met 6,46% met ingang van 2019 en het tarief vast te stellen op € 761,19 per doelgroep leerling per jaar (2018: € 715,-).
 • Voor het jaar 2019 een periodieke subsidie te verlenen voor het aanbieden van peuteropvang (regulier) aan:

- Kindercentrum de Kindersofa ter hoogte van
€ 1.088,80;
- Kinderdagverblijf de Mukkenstal ter hoogte van
€ 2.214,80;
- Stichting Peuterspeelzalen Spring ter hoogte van € 4.001,60;
- ’t Nest peuterspeelzalen Venray ter hoogte van
€ 86.732,00.

 • Voor het jaar 2019 een periodieke subsidie te verlenen voor het aanbieden van voorschoolse educatie (peuteropvang VVE) aan:

- Kinderdagverblijf de Speelhoeve ter hoogte van
€ 3.480,80;
- ’t Nest peuterspeelzalen Venray ter hoogte van
€ 517.842,00.

 • Voor het jaar 2019 een periodieke subsidie te verlenen voor het aanbieden van vroegschoolse educatie aan:

- Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) ter hoogte van € 80.686,14;
- Montessorischool Venray (MOZON) ter hoogte van € 761,19.

 • Voor het jaar 2019 een periodieke subsidie te verlenen aan BiblioNu Venray ter hoogte van € 8.000 ten behoeve van ondersteunende activiteiten in het VVE-programma.

In te stemmen met het verlengen van de pilot voorschools Intern begeleider (IB-er) en hiervoor aan ’t Nest peuterspeelzalen Venray een incidentele subsidie te verlenen ter hoogte van € 25.114,00 voor de periode 1-2-2019 tot 1-2-2020.

pdf Bijlagen (PDF, 740.74 KB)
 

 

14. Subsidievaststelling Atelier Jerusalem 2017

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de verantwoording van Atelier Jerusalem voor de subsidie 2017 bestemd voor de ondersteuning van kwetsbare burgers.
 • De periodieke subsidie 2017 aan PSW vast te stellen op het bedrag van € 53.156 ten behoeve van Atelier Jerusalem voor de ondersteuning van kwetsbare burgers.
pdf Bijlagen (PDF, 1.17 MB)

 

15. Vaststelling subsidies kindregelingen 2017

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de ingediende subsidieverantwoordingen 2017 van Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld Venray.
 • De periodieke subsidie van € 70.000,00 aan Jeugdfonds Sport in 2017 te herzien en vast te stellen op € 58.611,00. Het teveel ontvangen subsidiebedrag van € 28.626,00 terug te vorderen van Jeugdfonds Sport.
 • De periodieke subsidie van € 20.000,00 aan Jeugdfonds Cultuur in 2017 te herzien en vast te stellen op € 16.373,00. Het teveel ontvangen subsidiebedrag van € 3.627,00 terug te vorderen van Jeugdfonds Cultuur.
 • De periodieke subsidie aan Stichting Leergeld Venray van € 72.500,00 vast te stellen voor het jaar 2017.
 • De incidentele subsidie aan Stichting Leergeld Venray van € 87.295,00 vast te stellen voor het jaar 2017.
pdf Bijlagen (PDF, 12.8 MB)

 

16. Vaststelling meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Venray 2019

Akkoord met:

 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Venray 2019 vast te stellen en deze per datum besluit in te laten gaan.
 • Gesubsidieerde professionele organisaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te verplichten een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 724.92 KB)

 

18. Aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Akkoord met:

 • Op basis van artikel 6 van de Wvg overgaan tot voorlopige aanwijzing van percelen / perceelsgedeelten waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het betreft de percelen en perceelsgedeelten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening met nummer 201811308 d.d. 23 november 2018 en de bij dit besluit behorende perceellijst.
 • Aan de hiervoor bedoelde percelen en perceelsgedeelten een niet-agrarische functie toedenken terwijl het gebruik van de gronden afwijkt van de toegedachte bestemming, conform bijgevoegde en bij dit besluit behorende kaart.
 • Dit besluit publiceren in de Staatscourant, op de Gemeentepagina in het weekblad Peel en Maas en op de gemeentelijke website, en in te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (WKPB) alsmede de eigenaren en belanghebbenden per aangetekende brief van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 400.01 KB)

 

21. Intentieovereenkomst MFA Merselo

Akkoord met:

 • In te stemmen met het aangaan van een intentieovereenkomst MFA Merselo met de Stichting Primair Onderwijs Venray, Stichting GAM en Dorpsraad Merselo.
 • Aan de burgemeester: machtigen van wethouder Thielen om de intentieovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 468.97 KB)

 

22. Oostverbinding Venray

Akkoord met:

 • Bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende bijlagen, ter advisering en besluitvorming toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 10.64 MB)

 

23. Tussenoplossing fietspad Vlakwater

Akkoord met:

 • Een fietspad aan te leggen door Vlakwater tussen Weg in den Berg en Aan den Dril
 • Bovenbedoeld fietspad aan te leggen als een tijdelijke voorziening (tussenoplossing), vooruitlopend op meer duidelijkheid wat betreft de "Visie Vlakwater"
pdf Bijlagen (PDF, 381.72 KB)

 

27. Portal voor www.venray.nl

Akkoord met:

 • Een portal te plaatsen vóór de homepage van www.venray.nl met knoppen naar de toptakenwebsite en de site van Venray Bloeit
 • Deze portal verder in te richten met maximaal 4 andere knoppen naar diverse gemeentelijke sites, een foto (alleen desktop) en een mogelijkheid voor bezoekers om de portal voortaan over te slaan
 • De portal voor een proefperiode van een jaar in te zetten en op basis van statistieken en reacties besluiten over de continuering
 • Hiervoor eenmalig een bedrag van € 16.000 te boeken op budget Economische zaken – Promotie en Acquisitie
pdf Bijlagen (PDF, 178.29 KB)

 

29. Aanvraag omgevingsvergunning zonnepark Smakt

Akkoord met:

 • Kronos te verplichten om in overleg te treden met de direct omwonenden en hiervan verslag te doen.
 • De gemeenteraad te verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • Na het afgeven van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen deze verklaring samen met het ontwerp besluit en de daarbij behorende stukken voor zienswijzen ter inzage te leggen.
 • De inwoners van Smakt te informeren over de stand van zaken en het vervolg door middel van de bijgevoegde brief.
pdf Bijlagen (PDF, 11.62 MB)

 

30. Vragen met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten in de oude melkfabriek

Akkoord met:

 • In te stemmen met verzending van bijgaande brief.
pdf Bijlagen (PDF, 132.82 KB)

 

31. Opdracht tot het opstellen van een regionale investeringsagenda

Akkoord met:

 • Instemmen met de opdrachtformulering voor een regionale investeringsagenda conform bijgevoegde notitie
 • Wethouder J. Loonen te mandateren om deel te nemen aan de bestuurlijke begrleidingsgroep
 • De voorbereiding van de opdracht, incl. de facturering van de financiële bijdrage en het secretariaat van de bestuurlijke begeleidingsgroep te beleggen bij het regiobureau.
 • Akkoord te gaan met de dekking van de te maken kosten groot 7.150 euro uit de post onvoorzien

Bijlagen volgen.

 

32. Raadsinformatiebrief Rubicon

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verzending van een raadsinformatiebrief inzake de situatie bij Rubicon
pdf Bijlagen (PDF, 79.81 KB)