Collegebesluiten 17 september 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Beleidskader strategie informatiebeheer

Akkoord met:

 • Kennisnemen van het Beleidskader strategie informatiebeheer.
pdf Bijlagen (PDF, 462.6 KB)

 

7. Vaststelling bestemmingsplan ‘Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venrays Broek’ (NL.IMRO.0984.BP17003-va01)

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan ‘Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venrays Broek’ (NL.IMRO.0984.BP17003-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

Wethouder Jan Loonen heeft niet deelgenomen aan de bespreking en de besluitvorming

pdf Bijlagen (PDF, 74.57 MB) pdf Bijlagen (PDF, 60.2 MB)

 

9. Vaststelling bestemmingsplan Rouwkuilenweg 43 en Steegse Peelweg 143 Ysselsteyn

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan Rouwkuilenweg 43 en Steegse Peelweg 143 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP17013-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
 • Geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
pdf Bijlagen (PDF, 78.4 MB)

 

10. Vaststelling bestemmingsplan Rosakker 1 en Roffert 40 in Oirlo

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan Rosakker 1 en Roffert 40 in Oirlo (NL.IMRO.0984.BP18002-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
 • Geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
 • Voor de Rosakker 1 Oirlo af te wijken van de maximale geurbelasting, zoals opgenomen in de Bijlage van de Verordening Geurhinder en veehouderij Gemeente Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 5.57 MB)

 

12. Verbeterplan Verkiezingsproces

Akkoord met:

 • In te stemmen met de in het “Verbeterplan verkiezingsproces” voorgestelde maatregelen om het verkiezingsproces te verbeteren.
 • In te stemmen met het indienen van bijgevoegd raadsvoorstel voor instemming met centraal tellen van de stemmen voor de Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019.
 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad.
 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan de stembureauleden.
pdf Bijlagen (PDF, 718.44 KB)

 

15. Vragen op grond van artikel 38 van Reglement van orde van VENRAY Lokaal

Akkoord met:

 • Instemmen met de beantwoording van de vragen van VENRAY Lokaal.
pdf Bijlagen (PDF, 325.75 KB)

 

16. BoB Pottevenweg

Akkoord met:

 • De bezwaren ongegrond te verklaren en de verzoeken om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
 • De procesbeschrijving met de daarbij behorende tekeningen, te weten de tekeningen die de situatie van de rijroutes per dag aangeven en de overzichtstekeningen, toe te voegen als bijlage bij de vergunning.
 • Het aangepaste landschappelijke inpassingsplan toe te voegen aan de stukken behorende bij de vergunning en aan de vergunning de voorwaarde te verbinden dat deze landschappelijke inpassing na het gereedkomen van de bouw binnen 1 jaar gerealiseerd wordt.
 • Aan deze omgevingsvergunning verder aanvullend het volgende voorschrift te verbinden: het wachten, parkeren en laden en lossen van vrachtwagens en personenauto’s moet altijd plaatsvinden op eigen terrein.
pdf Bijlagen (PDF, 5.66 MB)

 

17. Programmabegroting 2019-2022

Akkoord met:

 • De programmabegroting 2019 inclusief de meerjarenbegroting 2020-2022 vaststellen
 • De programmabegroting 2019 inclusief de meerjarenbegroting 2020-2022 via de Griffie ter besluitvorming sturen naar de Raad
pdf Bijlagen (PDF, 2.35 MB)

 

19. Rapportage horizontaal toezicht archief- en informatiebeheer

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de Rapportage horizontaal toezicht archief- en informatiebeheer (KPI-verslag) over de periode 2014-2017 en deze ter kennisgeving aan de Commissie Werken en Besturen aan te bieden.
 • De rapportage ter kennis van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg te brengen.
pdf Bijlagen (PDF, 250.56 KB)