Collegebesluiten 16 april 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Incidentele subsidieverlening pilot jongerenservicepunt

Akkoord met:

In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 50.000 aan Boei-Limburg voor de periode van april 2018 tot april 2019 voor de pilot jongerenservicepunt op de locaties Raayland College en Gilde Opleidingen.

pdf Bijlagen (PDF, 979.11 KB)

6. Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid

Akkoord met:

  • De “beleidsregels bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid” vastgesteld d.d. 12 januari 2010 intrekken.
  • Het "Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid" vaststellen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.81 MB)

7. Overeenkomst Exploitatie Geijsterseweg 23 Oostrum

Akkoord met:

  • aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201801304, d.d. 22 januari 2018;
  • in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst Exploitatie Geijsterseweg 23 Oostrum”;
pdf Bijlagen (PDF, 69.43 KB)