Collegebesluiten 15 oktober 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Buitenlandse studiereis

Akkoord met:

  • Vaststellen dat de reis van de Stichting Stedelijke Ontwikkeling Limburg naar Berlijn een buitenlandse studiereis in het gemeentelijk belang is.
  • Instemmen met het voornemen van wethouder Loonen tot deelname aan de studiereis van SOL naar Berlijn (Duitsland) op 1 tot en met 3 november 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 222.72 KB)

 

5. Definitief invoeren elektronisch indienen zienswijzen

Akkoord met:

  • Besluiten tot het definitief openstellen van de elektronische weg voor het indienen van zienswijzen (met DigiD) voor Wabo- en Wro-procedures en daarmee verwante handhavingsprocedures.
pdf Bijlagen (PDF, 182.32 KB)

 

6. Tijdelijke omgevingsvergunning arbeidsmigranten De Hulst 1

Akkoord met:

  • Omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten voor de duur van 5 jaar.
pdf Bijlagen (PDF, 8.73 MB)

 

9. Grondruil Gouden Leeuw

Akkoord met:

  • In te stemmen met de grondruil zoals opgenomen in bijgaande conceptakte met bijlagen, waaronder tekening 201605301.
pdf Bijlagen (PDF, 293.36 KB)

 

11. Beleidsregel Verkoop gemeentelijk vastgoed

Akkoord met:

  • Gezien het besluit van de gemeenteraad van 18 september, waarbij de gemeenteraad geen wensen of bedenkingen kenbaar heeft gemaakt ten aanzien van uw voorgenomen besluit tot vaststellen van de beleidsregel ‘Verkoop gemeentelijk vastgoed’, de beleidsregel ‘Verkoop gemeentelijk vastgoed’ vaststellen.
pdf Bijlagen (PDF, 507.42 KB)