Collegebesluiten 15 juli 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Beslissing op bezwaar

Akkoord met:

 • het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit nemen waarbij de gevraagde stukken geanonimiseerd worden verstrekt, voor zover die aanwezig zijn
 • de proceskosten in de bezwaarfase te vergoeden ter hoogte van € 501,--
pdf Bijlagen (PDF, 398.87 KB)

 

5. Bouwstenennotitie Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs

Akkoord met:

 • Kennisnemen van de Bouwstenennotitie Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en de notitie bespreken in de Commissie Leven d.d. 29 augustus 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 433.82 KB)

 

6. Hospice Zenit subsidie 2018 herzien en vaststellen en subsidieverlening 2020

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de ingediende jaarstukken ter verantwoording van de subsidie over 2018.
 • Kennis te nemen van de subsidie aanvraag 2020 voor de periodieke subsidie aan Hospice Zenit voor de inzet van huishoudelijke hulp.
 • De periodieke subsidie van € 30.960,- over 2018 aan Hospice Zenit voor de inzet van huishoudelijke hulp op basis van de ingediende verantwoording te herzien en vast te stellen op € € 29.640,-.
 • Het teveel betaalde subsidiebedrag over het jaar 2018 van € 1.320,- terug te vorderen van Hospice Zenit.
 • Aan Hospice Zenit een periodieke subsidie te verlenen van € 37.000,- voor de inzet van huishoudelijke hulp in 2020.
pdf Bijlagen (PDF, 17.41 MB)

 

7. Subsidie vaststelling 2018 Proteion Welzijn voor de Vrijwilligerszorg Venray

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de ingediende verantwoording van Proteion Welzijn voor de uitvoering van Vrijwilligerszorg Venray in 2018.
 • De subsidie van € 54.123 aan Proteion Welzijn voor de uitvoering van Vrijwilligerszorg Venray te herzien en vast te stellen op € 53.584,-
 • Het teveel betaalde subsidiebedrag van € 539,- terug te vorderen van Proteion Welzijn.
pdf Bijlagen (PDF, 11.3 MB)

 

8. Uitgangspuntennotitie accommodatiebeleid

Akkoord met:

 • De gemeenteraad voorstellen de uitgangspuntennotitie accommodatiebeleid vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.04 MB)

 

9. Startnotitie omgevingsvisie

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 1.01 MB)

 

10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Agter de Hoven ong. Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP19009-va01)

Akkoord met:

 • het bestemmingsplan ‘Agter de Hoven ong. Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP19009-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 233.72 KB)

 

11. Vaststelling bestemmingsplan Pottevenweg ong – Heidse Peelweg Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP18012-va01)

Akkoord met:

 • de zienswijze tegen het bestemmingsplan ontvankelijk en ongegrond te verklaren overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in de beoordeling van zienswijzen dat als separate bijlage deel uitmaakt van het bestemmingsplan;
 • het bestemmingsplan Pottevenweg ong – Heidse Peelweg Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP18012-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken;
 • geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
pdf Bijlagen (PDF, 24.62 MB)

 

13. Vaststellen marktterrein en eindtijd weekmarkt

Akkoord met:

 • Op basis van artikel 2, eerste lid sub b van de Marktverordening gemeente Venray 2017 het marktterrein vast te stellen volgens bijgevoegd besluit en kaart;
 • Op basis van artikel 2, eerste lid sub a van de Marktverordening gemeente Venray 2017 de markttijd van de weekmarkt vast te stellen op elke maandag van 11.00 tot 16.00 uur.
pdf Bijlagen (PDF, 1.79 MB)