Collegebesluiten 15 januari 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Vaststellen straatnamen Brabander fase 4

Akkoord met advies:

 • Intrekken straatnaam Kievit en Veldleeuwerik. zoals vastgesteld bij B&W besluit van 30 maart 2010.
 • Vaststellen straatnamen Patrijs en Veldleeuwerik, conform nieuwe situatie op bijgevoegde tekening.
 • Vaststellen straatnaam in verband met doortrekken bestaande straat Smellekenlaan conform bijgevoegde tekening
pdf Bijlage vaststellen straatnamen brabander fase 4 (PDF, 764.33 KB)

4. Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2017

Akkoord met advies:

 • Kennis nemen van het cliëntervaringsonderzoek (ceo) Sociaal Domein gemeente Venray 2017.
 • Als vertrekpunt voor de indicator cliënttevredenheid Participatie een 7.5 vast te stellen.
 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief naar de Raad.
 • De motie ‘prestatiecijfer cliënttevredenheid Participatie’ als afgehandeld beschouwen.
pdf Bijlage clientervaringsonderzoek sociaal domein 2017 (PDF, 1.52 MB)

5. Deelname regresrecht 2018

Akkoord met advies:

 • Aan de regresovereenkomst 2018 deel te nemen

pdf Bijlage deelname regresrecht 2018 (PDF, 294.62 KB)

6. Overdracht schoolgebouw Geijsteren

Akkoord met advies:

 • Intentioneel in te stemmen met het vestigen van recht van opstal voor het schoolgebouw in Geijsteren ten behoeve van de Stichting Wooncomplex Geijsteren i.o. met een totale retributie van € 1,-- waarbij de bijkomende kosten voor rekening van de stichting i.o. komen.
 • Intentioneel instemmen met de verhuur van het perceel kadastraal bekend gemeente Wanssum sectie A nummer 1117 ter grootte van 2575 m2, zijnde de ondergrond en de omliggende grond van het schoolgebouw in Geijsteren aan de stichting i.o. waarbij geen huurprijs wordt gevraagd maar het onderhoud van het perceel als tegenprestatie geldt.
 • Alvorens u een definitief besluit neemt over het onder 1 en 2 gestelde de gemeenteraad vragen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van uw voorgenomen besluiten conform bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlage overdracht schoolgebouw Geijsteren (PDF, 1.84 MB)

7. Procesvoorstel Roekenbosch

 • Instemmen met het “Procesvoorstel Roekenbosch” als verwoord in bijlage 1 bij dit voorstel.

pdf Bijlage procesvoorstel roekenbosch (PDF, 149.14 KB)

8. Handhavingsbesluit strijdige bewoning Het Roekenbosch

 • 1. De eigenaren, huurders en/of bewoners gelasten om uiterlijk één jaar na de verzenddatum van het besluit de strijdigheid met artikel 2.1, eerste lid en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de locatie Ooijenseweg 14 te Blitterswijck, gemeente Venray te beëindigen en beëindigd te houden. De strijdigheid kan worden opgeheven door het niet recreatieve gebruik van de woningen te staken en gestaakt te houden;
 • 2. Indien de overtreding niet binnen de gestelde termijn is beëindigd een last onder dwangsom op te leggen van € 10.000,-- per woning, zijnde een bedrag ineens.
pdf bijlage handhavingsbesluit strijdige bewoning het roekenbosch (PDF, 4.04 MB)

9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Carmelietenstraat 4 Smakt’ (NL.IMRO.0984.BP17007-va01)

Akkoord met advies:

 • De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Carmelietenstraat 4 Smakt (NL.IMRO.0984.BP17007-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

pdf bijlage vaststelling bestemmingsplan carmelietenstraat 4 Smakt (PDF, 6.21 MB)

10. Herinrichting dorpsplein Geijsteren

 • In te stemmen met de uitvoering van ‘Herinrichting dorpsplein Geijsteren’.
 • In te stemmen met de besteding van het benodigde krediet voor ‘Herinrichting dorpsplein Geijsteren’ conform bijlage 2.
 • Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Dorpsraad Geijsteren.
 • Wethouder Busser middels bijlage 3 te machtigen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Dorpsraad Geijsteren, inzake ‘Herinrichting dorpsplein Geijsteren’.
pdf bijlage herinrichting dorpsplein geijsteren (PDF, 342.86 KB)

11. Verzoek Verlenging instandhoudingstermijn omgevingsvergunning

 • In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief.
pdf bijlage verzoek verlening instandhoudingstermijn omgevingsvergunning (PDF, 3.2 MB)