Collegebesluiten 15 april 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Bekrachtiging reeds ingediend bezwaarschrift gemeente tegen subsidiebesluit GS

Akkoord met:

 • Besluiten om het reeds ingediende bezwaarschrift te bekrachtigen.
pdf Bijlagen (PDF, 85.27 KB)

 

6. Samenwerkingsafspraken Jeugd

Akkoord met:

 • De Samenwerkingsafspraken Gecertificeerde Instellingen en Limburgse gemeenten vast te stellen (bijlage 1).
 • De Samenwerkingsafspraken rondom het Expertteam Noord–Limburg vast te stellen (bijlage 2).
 • De Samenwerkingsafspraken Crisishulpverlening Noord- en Midden Limburg vast te stellen (bijlage 3).
 • Het Samenwerkingsconvenant jeugdzorgplus vast te stellen (bijlage 4).
pdf Bijlagen (PDF, 1.9 MB)

 

7. Vernieuwing inwoner- en cliëntenparticipatie sociaal domein

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen de beleidsnotitie ‘Vernieuwing inwoner- en cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Venray’ vast te stellen;
 • De bijgevoegde reactie te sturen naar de kamer JWZ.
pdf Bijlagen (PDF, 2.16 MB)

 

8. Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2019, concept begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021 – 2023 en jaarverslag 2018

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de “Begroting 2019 - 1” en “Begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021 – 2023” van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
 • Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
 • In te stemmen om zienswijze op de aangepaste begroting 2019 in te dienen.
 • In te stemmen om geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 20.52 MB)

 

9. Startnotitie ‘Grootschalige (agrarische) industriële ontwikkelingen en leegstand landelijk gebied’.

Akkoord met:

 • Het aanbieden van de startnotitie ‘Grootschalige (agrarische) industriële ontwikkelingen en leegstand landelijk gebied’.
pdf Bijlagen (PDF, 1.18 MB)

 

10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP17017-va01)

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP17017-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 47.59 MB)

 

11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Oirloseheide 2 Oirlo’ (NL.IMRO.0984.BP17009-va01)

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan Oirloseheide 2 Oirlo (NL.IMRO.0984.BP17009-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 296.56 KB)

 

12. Zonnepark Smakt

Akkoord met:

 • In te stemmen met de beantwoording van de vragen.
pdf Bijlagen (PDF, 6.12 MB)

 

16. Aanwijzen extra leden gemeentelijk stembureau centrale telling

Akkoord met:

 • Extra leden voor het gemeentelijk stembureau voor de centrale tellingen op 27 mei 2019 aan te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 159.46 KB)

 

17. Aanvraag omgevingsvergunning Stayerhofweg 5

Akkoord met:

 • De omgevingsvergunning te verlenen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.7 MB)

 

18. Aanwijzingsbesluit toezichthouders in kader van het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Akkoord met:

 • De integrale toezichthouders van het team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving ook aan te wijzen voor het toezicht op de naleving van regels bij of krachtens het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (Besluit BGBOP).
pdf Bijlagen (PDF, 120.06 KB)

 

19. Inbrengen van zienswijzen tegen ontwerpbegroting 2020 GR RUD Limburg Noord

Akkoord met:

 • De ontwerpbegroting 2020 van de GR RUD Limburg Noord aan de gemeenteraad voor te leggen en voor te stellen om af te zien van het indienen van zienswijzen
 • Voor kennisgeving aan te nemen de kadernota, ontwerpmeerjarenraming 2021-2023 en jaarverslag en jaarrekening 2018 van de GR RUD Limburg Noord.
pdf Bijlagen (PDF, 3.29 MB)

 

20. Intrekken handhavingsbesluiten strijdig gebruik recreatiewoningen Roekenbosch

Akkoord met:

 • De handhavingsbesluiten, op basis waarvan het strijdig gebruik van recreatiewoningen op het Roekenbosch per 1 mei 2019 dient te zijn beëindigd, intrekken.
pdf Bijlagen (PDF, 84.05 KB)