Collegebesluiten 14 mei 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Jaarverslag en jaarrekening 2017

Akkoord met:

1. Akkoord gaan met de raadsnota

2. Akkoord gaan met de aanpassingen in het boekwerk

3. Akkoord gaan met de aan de raad voor te leggen verzoeken tot budgetoverheveling

4. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van de accountant

5. Akkoord gaan met het persbericht

pdf Bijlagen (PDF, 3.16 MB)

6. Jaarverantwoording 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Akkoord met:

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

pdf Bijlagen (PDF, 5.95 MB)

7. RIB motie thuis vervangende zorg en dementievriendelijk leven

Akkoord met:

Instemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

pdf Bijlagen (PDF, 1.11 MB)

8. Risk Factory Limburg-Noord

Akkoord met:

Akkoord gaan met de voorgestelde besluiten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en in stemmen met de oprichting van de Risk Factory, met als randvoorwaarde dat het structureel geen extra kosten met zich meebrengt voor de gemeente Venray.

pdf Bijlagen (PDF, 1.99 MB)