Collegebesluiten 14 januari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Afkoppelen flats Veltum

Akkoord met:

  • In te stemmen met het project ‘Afkoppelen flats Veltum’ en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet van € 228.000,- uit reeds door de raad vastgestelde budgetten.
  • In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst ‘afkoppelen’ met Wonen Limburg.
  • Aan de burgemeester: Wethouder Carla Brugman volmachtigen om de gemeente te vertegenwoordigen in zake de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst afkoppelen met Wonen Limburg, e.e.a. conform bijgevoegd concept volmacht.
pdf Bijlagen (PDF, 213.3 KB)

 

5. Vaststelling subsidie Syntheseklas Raayland College schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

Akkoord met:

  • Kennis te nemen van de ingediende verantwoording van de subsidie voor de Syntheseklas voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 door het Raayland College;
  • De subsidie voor de Syntheseklas voor schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 op basis van de ingediende verantwoording vast te stellen op € 28.000.
pdf Bijlagen (PDF, 610.84 KB)

 

7. RIB inzake voorstel afbouw vakantiepark Roekenbosch

Akkoord met:

  • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 367.69 KB)

 

8. Instemmen met ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst Erfgoedkaart Limburg

Akkoord met:

  • Instemmen met ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst Erfgoedkaart Limburg
  • In te stemmen met het voorstel om de lasten (eenmalig € 4000,- exclusief BTW en jaarlijks € 1500,- exclusief BTW) ten laste te brengen van het budget Omgevingswet.
  • Burgemeester verleent mandaat ter ondertekening aan portefeuillehouder A. Thielen
pdf Bijlagen (PDF, 12.38 MB)

 

9. Raadsvoorstel tot aanwijzing van percelen en perceelgedeelten op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Akkoord met:

  • Bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende bijlagen, ter advisering en besluitvorming toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 600.62 KB)