Collegebesluiten 13 mei 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Jaarverslag en jaarrekening 2018

Akkoord met:

 • Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te stellen.
 • Het positieve resultaat van de Programmaverantwoording 2018 vooralsnog vast te stellen op € 6.242.061.
 • Akkoord te gaan met 30 verzoeken tot overheveling en / of doorschuiven van budgetten.
 • Een bedrag van € 1.325.353 via resultaatbestemming storten in de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten.
 • Het resterende positieve resultaat, zijnde € 4.916.708 ten gunste van de algemene reserve te brengen.
 • Een bedrag van € 728.625 uit de algemene reserve en een bedrag van € 254.170 uit de reserve budgetoverheveling in 2019 te onttrekken uit deze reserves.
 • Een bedrag van € 66.469 vrij te laten vallen uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en te storten in de algemene reserve.
 • Een bedrag van € 484.000 in de algemene reserve te bestemmen ter dekking van het verwachte nadeel in de meicirculaire 2019 gemeentefonds met betrekking tot het jaar 2018.
 • Een bestemmingsreserve te vormen voor het Regionaal Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd.
pdf Bijlagen (PDF, 3.02 MB)

 

8. RIB motie 24 Openbaar toilet

Akkoord met:

 • Bijgaande raadsinformatiebrief met bijlage met betrekking tot de beantwoording van motie M24, openbaar toilet, vaststellen en verzenden naar de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 930.04 KB)

 

9. Vaststelling Toetssteen Openbare ruimte 2019

Akkoord met:

 • De actualisatie van de “Toetssteen Openbare Ruimte 2019” vaststellen als standaard set randvoorwaarden ten behoeve van ruimtelijke plannen in de (toekomstige) openbare ruimte van de gemeente Venray.
 • Inwerkingtreding Toetssteen Openbare Ruimte 2019 per direct
pdf Bijlagen (PDF, 6.7 MB)

 

11. Jaarverantwoording 2018 en ontwerpbegroting 2020 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2018.
 • Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2020.
pdf Bijlagen (PDF, 3.56 MB)

 

12. Eigendomsoverdracht gebouw MOZON

Akkoord met:

 • Het eigendomsrecht voor het schoolgebouw (boterbloem 45) over te dragen aan MOZON ten behoeve van de Montessorischool.

Voor de burgemeester

 • De geldlening ten behoeve van de verbouwing voor de kinderopvang te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 264.02 KB)

 

13. Onderwijshuisvestingsaanvraag

Akkoord met:

 • Besluiten de huisvestingsaanvraag voor de Kruudwis voor de uitbreiding met twee lokalen op dit moment niet in behandeling te nemen, en mee te nemen in het nieuw op te stellen Integraal HuisvestingsPlan (IHP).
 • Besluiten de huisvestingsaanvraag voor de Lier in behandeling te nemen.
 • Besluiten de huisvestingsaanvraag voor de semipermanente uitbreiding van de Klimboom niet in behandeling te nemen.
pdf Bijlagen (PDF, 179.39 KB)

 

14. Beslissing op bezwaren vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Akkoord met:

 • De in deze nota genoemde bezwaren, voor zover deze zijn gericht tegen genoemd collegebesluit, niet ontvankelijk te verklaren en de verzoeken om proceskosten van bezwaarden af te wijzen.
 • Bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende bijlagen, ter advisering en besluitvorming toezenden aan de gemeenteraad, waarbij wordt voorgesteld de bezwaarschriften van bezwaarmakers ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en de verzoeken om proceskosten van bezwaarden af te wijzen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.65 MB)

 

17. Overeenkomst exploitatie De Cuyperstraat 51A Wanssum

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie De Cuyperstraat 51A”.
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201811309, d.d. 23 november 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 123.55 KB)

 

18. Ontwerp bestemmingsplan Pas 1 en Merseloseweg 167, Merselo (NL.IMRO.0984.BP19012-on01)

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het ontwerp bestemmingsplan Pas 1 en Merseloseweg 167, Merselo (NL.IMRO.0984.BP19012-on01)
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Pas 1 en Merseloseweg 167, Merselo (NL.IMRO.0984.BP19012-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 6.43 MB)

 

19. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning bed & breakfast Morenahof 2 Venray

Akkoord met:

 • De bezwaren gericht tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed & breakfast aan de Morenahof 2 in Venray ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
 • De motivering van het bestreden besluit conform het advies van de commissie bezwaarschriften te verbeteren.
pdf Bijlagen (PDF, 1.33 MB)