Collegebesluiten 13 maart 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Wijzigingen Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray per 1 januari 2018

Akkoord met:

Het College wordt gevraagd in te stemmen met de door het LOGA in de circulaire van 20 november 2017 (TAZ/U201700829) aangekondigde wijziging van de Arbeidsvoorwaarden en deze in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray met als ingangsdatum 1 januari 2018 op te nemen.

pdf Bijlage bij arbeidsvoorwaarden (PDF, 92.05 KB)

7. Deelname in Provinciaal Aanvalsplan Cultuur voor festival Jera on Air

Akkoord met:

 1. Kennis te nemen van de ambitie van Jera on Air om de komende jaren te groeien naar een cultuurplaninstelling.
 2. Hiervoor voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een incidentele subsidie beschikbaar te stellen van € 16.900 per jaar en dit op te nemen in de begroting en ten laste van de post onvoorzien brengen.
 3. Het subsidieplafond aanpassen met bovenstaand bedrag.
pdf bijlage_bij_jera (PDF, 249.23 KB)

8. Kadernota 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Akkoord met:

 1. Kennis te nemen van de kadernota 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
 2. De bijgevoegde opmerkingen over de kadernota 2019 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
pdf Bijlage kadernota (PDF, 11.05 MB)

9. Vaststelling subsidie Kunstencentrum Jerusalem 2016-2017

Akkoord met:

1. Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2016-2017 van Kunstencentrum Jerusalem (verder KCJ).

2. De periodieke subsidie aan KCJ voor het jaar 2016-2017 op € 944.143,00 vaststellen.

pdf Bijlage vaststelling subsidie (PDF, 7.68 MB)


10. Vaststelling subsidie schouwburg 2016-2017

Akkoord met:

1. Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2016-2017 van de schouwburg.

2. De periodieke subsidie 2016-2017 voor de schouwburg vaststellen op € 767.201,001.

pdf Bijlage subsidie schouwburg (PDF, 704.2 KB)

11. Subsidieverlening schouwburg 2018-2019

Akkoord met:

Aan de schouwburg voor het seizoen 2018-2019 een periodieke subsidie van € 800.584,00 verlenen.

pdf Bijlage schouwburg (PDF, 1.03 MB)

12. Voortgang wijkleerbedrijf

Akkoord met:

 1. Kennis te nemen van de eindevaluatie wijkleerbedrijf Venray.
 2. Kennis te nemen van het werkplan verduurzaming wijkleerbedrijf Venray.
 3. Voor de burgemeester: De ondertekening van het convenant Wijkleerbedrijf te mandateren aan wethouder Thielen
pdf Bijlage wijkleerbedrijf (PDF, 2.82 MB)

14.  Beroep op verjaring diverse percelen

Akkoord met:

 1. Instemmen met bevrijdende verjaring van gebruik van de groenstroken bij de adressen genoemd in de nota
 2. De teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling machtigen tot afwikkeling van het verdere traject

De bijlagen zijn niet openbaar

17. Ontwerp bestemmingsplan ‘Brienshoekweg 1a en 3 Leunen’

Akkoord met:

 1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Brienshoekweg 1a en 3 Leunen’ (NL.IMRO.0984.BP17004-on01).
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Brienshoekweg 1a en3 Leunen’ (NL.IMRO.0984.BP17004-on01) en het in procedure brengen daarvan.
 3. pdf bijlgae_bij_bp_brienshoekweg (PDF, 21.5 MB)

18. Ontwerp bestemmingsplan ‘Horsterweg 33 Castenray’

Akkoord met:

 1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Horsterweg 33 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18001-on01).
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Horsterweg 33 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18001-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf bijlage_bij_bp_horsterweg (PDF, 10.56 MB)

19. Aankoop grond Wanssum

Akkoord met:

Ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum grond aankopen van de heer H.G.R. Weijers, conform bijgevoegde koopovereenkomst middels vaststelling van bijgevoegd aankoopbesluit.

pdf Bijlage aankoop grond (PDF, 242.47 KB)

20. Herziening grondexploitaties

Akkoord met:

1. Instemmen met de herziening van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2017.

2. Kennis nemen van de voorgeschreven wijze van winstnemen uit grondexploitaties.

3. Instemmen met de voorgestelde methode van risicoberekening en deze verwerken in de jaarrekening 2017. 1.

pdf Bijlage nota (PDF, 94.43 KB)

21. Informatie aan Operatie Steenbreek

Akkoord met:

De organisatie van Operatie Steenbreek informeren over de activiteiten die de gemeente Venray onderneemt in het kader van klimaatadaptatie en Operatie Steenbreek in het bijzonder door het toezenden van bijgevoegde brief.

pdf bijlge_bij_steenbreek (PDF, 361.55 KB)

22. Transacties Hulst 2

Akkoord met:

 1. In te stemmen met de aankoop van ca. 987 m2 grond, gelegen Hulst 2, van Maessen Projecten B.V. te Venray.
 2. In te stemmen met de verkoop van ca. 5.699 m2 grond, gelegen Hulst 2, aan Fortissimo Real Estate te Veghel.
 3. In te stemmen met de verkoop van ca. 1.880 m2 grond, gelegen Hulst 2, aan I Grund B.V. te Oostrum.
pdf bijlage_bij_hulst_2 (PDF, 1.72 MB)