Collegebesluiten 13 augustus 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Intern controleplan gemeente Venray boekjaar 2018

Akkoord met:

 • Vaststellen intern controleplan gemeente Venray boekjaar 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 396.39 KB)

 

4. Instellen vergunninghoudersgebied De Schakel

Akkoord met:

 • Intrekken van de 'Beleidsregels parkeerontheffingen Blauwe Zone Venray 2016’, zoals vastgesteld bij besluit van 03 oktober 2016.
 • Vaststellen van de aangepaste 'Beleidsregels parkeerontheffingen Blauwe Zone Venray 2018’, conform bijgevoegd concept beleidsregel.
 • Intrekken van het ‘Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Venray 2016 en Parkeerbelastingverordening Venray 2016’, zoals vastgesteld bij besluit van 03 oktober 2016.
 • Vaststellen van het aangepaste ‘Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Venray 2018 en parkeerbelastingverordening Venray 2018’, conform bijgevoegd conceptbesluit.
 • In te stemmen met het nemen van een verkeersbesluit, houdende het aanpassen van het blauwe zone gebied De Schakel.
pdf Bijlagen (PDF, 777.84 KB)

 

5. Weigering subsidie renovatie/vervanging tennisbanen

Akkoord met:

 • De subsidie voor de renovatie van zeven tennisbanen, het duurzaam maken van het clubhuis, het afstoten van twee tennisbanen en het vervangen door één padelbaan, één miniveld en één speelhoek voor TC Venray weigeren.
 • De subsidie voor de vervanging van drie tennisbanen voor TC Oostrum weigeren.
 • De subsidie voor de renovatie van de toplaag van zes smashcourt tennisbanen voor TC Rodhe weigeren.
pdf Bijlagen (PDF, 94.93 KB)

 

7. Pilot onderwijs-zorgarrangement zorgboerderij Vorsterhand

Akkoord met:

 • In te stemmen met deelname aan de pilot onderwijs-zorgarrangement zorgboerderij Vorsterhand in schooljaar 2018-2019 en de kosten van +/- € 7.000 per deelnemer te dekken uit het innovatiebudget Jeugd.
pdf Bijlagen (PDF, 226.83 KB)

 

8. Beleidsregel Verkoop gemeentelijk vastgoed

Akkoord met:

 • Intentioneel instemmen met de beleidsregel ‘Verkoop gemeentelijk vastgoed’.
 • Alvorens u een definitief beluit neemt over de vaststelling van de beleidsregel ‘Verkoop gemeentelijk vastgoed’ de gemeenteraad vragen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van uw voorgenomen besluit, conform bijgevoegd raadsvoorstel.
 • De raad voor te stellen artikel 7 van de financiële verordening gemeente Venray te wijzigen conform bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 763.7 KB)

 

9. Beantwoording vragen VVD

Akkoord met:

 • De vragen van de VVD conform bijgevoegde antwoorden beantwoorden.
pdf Bijlagen (PDF, 359 KB)

 

16. Het verlenen van een vergunning in afwijking van negatief advies welstand.

Akkoord met:

 • Het verlenen van een vergunning in afwijking van negatief advies welstand.
pdf Bijlagen (PDF, 9.9 MB)