Collegebesluiten 12 november 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Beantwoording art 38 vragen Zuidsingel

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van art. 38 vragen betreffende de verkeerssituatie Zuidsingel.

pdf Bijlagen (PDF, 764.89 KB)

 

5. Beslissing op bezwaar Landgoed Sint Anna B.V.

Akkoord met:

 • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
 • Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
 • Het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de hiervoor opgenomen motivering, een en ander conform bijgevoegd concept-besluit.
pdf Bijlagen (PDF, 2.59 MB)

 

7. Subsidie 2019 Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg

Akkoord met:

 • De subsidieaanvraag 2019 van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg goed te keuren.
 • In te stemmen met de inzet van €146.011 uit het budget jeugd ten bate van deze subsidie.
pdf Bijlagen (PDF, 1.55 MB)

 

8. Anterieure overeenkomst Julianahof

Akkoord met:

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201801305, d.d. 22 februari 2018.
 • In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Anterieure overeenkomst Julianahof”.
 • De burgemeester machtigt wethouder Loonen om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 5.46 MB)

 

9. Ontwerp bestemmingsplan “Julianahof Venray” NL.IMRO.0984.BP17012-on01

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan “Julianahof Venray” (NL.IMRO.0984.BP17012-on01).
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Julianahof Venray” (NL.IMRO.0984.BP17012-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 66.44 MB)

 

10. Vaststelling Uitvoeringsprogramma 2018 Wabo-VTH-taken

Akkoord met:

 • Het Uitvoeringsprogramma thuistaken Wabo-VTH Venray 2018 definitief vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 697.5 KB)

 

11. Geluidsmeters bij evenementen

Akkoord met:

 • In te stemmen met de inzet van geluidsmeters in het centrum van Venray, zodat bij evenementen het geluid permanent kan worden gemeten.
 • De incidentele kosten voor de aanschaf van de geluidsmeters te verantwoorden bij de jaarrekening 2018, de structurele kosten 2019 te dekken uit de post onvoorzien en vanaf 2020 op te nemen in de begroting.
pdf Bijlagen (PDF, 213.44 KB)

 

12. Aanhouden verzoek aanwijzing Dr. Poelsschool als gemeentelijk monument

Akkoord met:

 • Aanhouden verzoek aanwijzing Dr. Poelsschool als gemeentelijk monument.
pdf Bijlagen (PDF, 150.02 KB)

 

13. Verlengen begunstigingstermijn handhavingsbesluit Aldi tot 1 januari 2020

Akkoord met:

 • De begunstigingstermijn verlengen tot 1 januari 2020.
pdf Bijlagen (PDF, 95.04 KB)

 

14. Omgevingsvergunning harddiscounter Zuidsingel 14-16 Venray

Akkoord met:

 • Afwijzen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van het pand aan de Zuidsingel 14-16 in Venray als harddiscounter.
pdf Bijlagen (PDF, 123.92 KB)

 

15. Principeverzoek supermarkt Brabander

Akkoord met:

 • Instemmen met beantwoording principeverzoek.
pdf Bijlagen (PDF, 116.14 KB)

 

16. Raadsinformatiebrief supermarkten

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
pdf Bijlagen (PDF, 213.98 KB)