Collegebesluiten 11 februari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Beantwoording artikel 38-vragen ProVenray inzake Het Roekenbosch

Akkoord met:

 • Instemmen met de bijgevoegde concept-brief met de antwoorden op de vragen van de raadsfractie ProVenray van 30 januari 2019 inzake Het Roekenbosch;
 • Instemmen met de bijgevoegde concept-brief met de antwoorden op de vragen van de raadsfractie ProVenray van 4 februari 2019 inzake Het Roekenbosch;
 • Instemmen met de bijgevoegde concept-brief met de antwoorden op de vragen van de raadsfractie ProVenray van 6 februari 2019 inzake Het Roekenbosch. 
   
pdf Bijlagen (PDF, 347.02 KB)

 

5. Artikel 38 vragen betreft aanpassen verordening Jeugdhulp

Akkoord met:

 • Instemmen met de beantwoording van de vragen van ProVenray, conform artikel 38.
pdf Bijlagen (PDF, 531.17 KB)

 

6. Subsidieverlening Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Korein 2019 en herziende verlening Spring 2018

Akkoord met:

 • Voor het jaar 2019 een periodieke subsidie te verlenen van totaal € 23.104,- aan Korein Kinderplein B.V. (verder Korein) voor het aanbieden van peuteropvang en voorschoolse educatie.
 • Voor het jaar 2018 de periodieke subsidie van € 884,- aan Stichting Peuterspeelzalen Spring (verder Spring) te herzien en het subsidiebedrag te verhogen naar € 2.765,- voor het aanbieden van peuteropvang.
pdf Bijlagen (PDF, 2.3 MB)

 

8. Verkoop strook grond aan Pastoorstraat te Wanssum

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verkoop van een strook grond van circa 182 m² gelegen aan de Pastoorstraat te Wanssum, conform bijgevoegde concept koopovereenkomst.
 • Een verkoopprijs hanteren van€ 75,00 per m2, conform afspraken in 2013.
 • De verdere procedure te laten afwikkelen door de teammanager van Ruimtelijke Ontwikkeling
pdf Bijlagen (PDF, 127.93 KB)

 

16. Vragen artikel 38 van het Reglement van Orde ProVenray inzake NLW

Akkoord met:

 • De bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen.
pdf Bijlagen (PDF, 411.51 KB)