Collegebesluiten 10 september 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Buitenlandse studiereis wethouder J. Loonen

Akkoord met:

 • Vaststellen dat de reis van de Tuinbouw Businessclub Zuid-Nederland naar Moskou een buitenlandse studiereis in het gemeentelijk belang is.
 • Instemmen met het voornemen van wethouder Loonen tot deelname aan de studiereis van de TBB naar Moskou (Rusland) op 27, 28 en 29 september 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 645.1 KB)

 

5. Machtiging Veiligheidsregio Limburg-Noord

Akkoord met:

 • De Veiligheidsregio Limburg-Noord machtigen om namens de gemeente Venray opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel voor het in gang zetten van een procedure tot verkrijging van schadevergoeding.
 • De Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt gemachtigd om bij deze opdracht NLTruckkartel namens de gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten.
 • De gemeente Venray besluit de voornoemde vordering tot verkrijging van schadevergoeding te cederen aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
pdf Bijlagen (PDF, 857.07 KB)

 

6. Collegeprogramma 2018-2022

Akkoord met:

 • Het collegeprogramma 2018-2022 ‘Een gezonde toekomst voor Venray’ vaststellen.
 • Het onderliggende document ´Speerpunten collegeprogramma 2018-2022´ vaststellen als basis voor de nadere uitwerking in bestuursopdrachten.
 • Het collegeprogramma 2018-2022 ‘Een gezonde toekomst voor Venray´ via de griffie ter bespreking sturen naar de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 896.66 KB)

 

8. Aanpassing overeenkomst leegstandsvergoeding pilot Schuttersveld

Akkoord met:

 • Akkoord gaan met een kleine aanpassing in de overeenkomst

Voor de burgemeester:

 • De ondertekening van het samenwerkingsconvenant op te dragen aan wethouder Thielen tijdens de bekendmaking van de maatschappelijke partners op 19 september 2018 in Schuttersveld.
pdf Bijlagen (PDF, 195.08 KB)

 

9. Afhandeling motie ‘Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen’

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief naar de raad.
 • De motie ‘eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen’ hiermee als afgehandeld beschouwen.
pdf Bijlagen (PDF, 746.27 KB)

 

10. Concept zienswijze raad ontwerpbeleidsplan 2019 politie Eenheid Limburg

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de concept zienswijze op het ontwerpbeleidsplan 2019 van de politie Eenheid Limburg en deze aan te reiken aan de gemeenteraad voor bespreking op 18 september 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 214.77 KB)

 

11. Ontwikkelingsovereenkomst MFG Blitterswijck

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Ontwikkelingsovereenkomst MFG Blitterswijck”.
 • De burgemeester machtigt wethouder Thielen om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 7.23 MB)

 

13. Ontwerp bestemmingsplan ‘Blitterswijck’

Akkoord met:

 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Blitterswijck’ (NL.IMRO.0984.BP13007-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 35.88 MB)

 

14. Overeenkomst openbaar gebied Kerkstraat Blitterswijck

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst openbaar gebied Kerkstraat Blitterswijck”.
pdf Bijlagen (PDF, 2.32 MB)

 

19. Verzoek plaatsen uitstallingen Bloemenwinkel

Akkoord met:

 • Af te wijken van de beleidsregels “Nadere regels Uitstallingen gemeente Venray 2012”;
 • Op basis van artikel 2:10 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening ontheffing te verlenen voor het in afwijking van het beleid plaatsen van uitstallingen.
pdf Bijlagen (PDF, 365.33 KB)