Collegebesluiten 10 december 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Plan van aanpak 75 jaar bevrijding

Akkoord met:

 • Instemmen met plan van aanpak voor de viering van 75 jaar bevrijding;
 • Instemmen met de financiële gevolgen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting (meenemen MUIP 2020)
 • Instemmen met het uitzetten van een subsidie regeling ‘Venray Vrijheid Verdraagzaamheid’ en het toetsingskader;
 • Burgemeester en loco-burgemeester mandateren voor het toekennen van stimuleringssubsidies
pdf Bijlagen (PDF, 635.75 KB)

 

6. Huuropzegging buitensportaccommodaties en aanbieding nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst

Akkoord met:

 • Opzeggen huur- en exploitatieovereenkomsten van de buitensportaccommodaties, conform bijgevoegde brieven;
 • Aangaan van een nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst, conform bijgevoegde conceptovereenkomsten.
pdf Bijlagen (PDF, 80.52 KB)

 

9. Subsidies kindregelingen 2019

Akkoord met:

 • In te stemmen met verlenging van het uitvoeringsplan Kansen voor alle kinderen 2017-2018 voor het jaar 2019.
 • Aan Stichting Leergeld Venray een subsidie van € 158.000,- te verlenen voor het jaar 2019.
 • Het verzoek van Stichting Leergeld Venray voor verhoging van de 120% norm naar 140% af te wijzen.
 • Aan Jeugdfonds Sport Venray een subsidie van € 130.000,- te verlenen voor het jaar 2019.
 • Aan Jeugdfonds Cultuur Venray een subsidie van € 20.000,- te verlenen voor het jaar 2019.
 • De genoemde subsidiebedragen ten laste te brengen van de hiervoor beschikbare middelen binnen het armoedebudget.
pdf Bijlagen (PDF, 1.3 MB)

 

10. Verlening subsidie Odapark 2019

Akkoord met:

 • Aan stichting Odapark een periodieke subsidie van € 58.303,00 voor de reguliere activiteiten in 2019 verlenen:
 • Aan stichting Odapark een periodieke subsidie van € 8.230,00 voor het onderhoud van de (buiten)beelden in het Odapark verlenen.
pdf Bijlagen (PDF, 536.42 KB)

 

11. Prestatieafspraken 2019 gemeente Venray

- Wonen Limburg

- Huurdersvereniging

Akkoord met:

 • De Prestatieafspraken 2019 tussen gemeente Venray, Wonen Limburg en de Huurdersvereniging vast te stellen.
 • De prestatieafspraken, begeleid door de bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de Commissie Wonen en gemeenteraad.
 • Voor de burgemeester: Wethouder Van der Putten door de burgemeester te laten machtigen om namens de gemeente de prestatieafspraken te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 11.74 MB)

 

12. Prestatieafspraken 2019 gemeente Venray

- Woonzorg Nederland

- Bewonerscommissie

Akkoord met:

 • De Prestatieafspraken 2019 tussen gemeente Venray, Woonzorg Nederland en de bewonerscommissie vast te stellen.
 • Voor de burgemeester: Wethouder Van der Putten te laten machtigen om namens de gemeente de prestatieafspraken te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 533.28 KB)

 

13. RIB jaarlijkse rapportage Actieprogramma Vrijetijdseconomie 2018-2025

Akkoord met:

 • Instemmen met het aanbieden van bijgaande rapportage van Stand van zaken Actieprogramma Vrijetijdseconomie 2018-2025 aan de Commissie Werken en Besturen en de Gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 326.9 KB)

 

14. Verordeningen en tarieven gemeentelijke heffingen 2019

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen akkoord te gaan met de gewijzigde Verordening op de heffing en de invordering van onroerende- zaakbelastingen 2019
pdf Bijlagen (PDF, 630.32 KB)

 

16. Informatieverzoek Jan Linders

Akkoord met:

 • Instemmen met beantwoording informatieverzoek Jan Linders.
pdf Bijlagen (PDF, 142.16 KB)

 

17. Actualisatie APV

Akkoord met:

 • De Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2019 te laten vaststellen.
 • De Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2017 te laten intrekken.
pdf Bijlagen (PDF, 892.84 KB)

 

18. Begunstigingstermijn inzake beëindiging strijdig gebruik recreatiewoningen Het Roekenbosch

Akkoord met:

 • Conform bijgevoegde conceptbrief het verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn, die verbonden is aan de lasten onder dwangsom inzake het strijdige gebruik van de recreatiewoningen op het bungalowpark Het Roekenbosch te verlengen, afwijzen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.33 MB)