Collegebesluiten 1 oktober 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Raadsinformatiebrief over de relatie tussen regiovisie, strategische visie en omgevingsvisie

Akkoord met:

 • Instemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad.
pdf Bijlagen (PDF, 161.98 KB)

 

5. Subsidievaststelling Bovenschoolse Zorgvoorziening 2017

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de ingediende verantwoording van de subsidieverlening aan de Bovenschoolse Zorgvoorziening in 2017.
 • Subsidie over 2017 aan de BZV op basis van de ingediende verantwoording vast te stellen op € 13.631,82
pdf Bijlagen (PDF, 595.41 KB)

 

6. Subsidie voor gebruik van zwembad De Sprank

Akkoord met:

 • Vaststellen van de aanvullende artikelen in hoofdstuk 3 van het Besluit nadere regels subsidieverstrekking met betrekking tot het verstrekken van subsidie aan de Venrayse zwemvereniging SPIO, Atletiek en Triatlon Vereniging Venray (triatlon) en Invaliden Sport- en Belangenvereniging Venray e.o. voor het gebruik van het zwemwater in zwembad De Sprank.
 • Instemmen met vernummering van artikelnummers in hoofdstuk 3 van het Besluit nadere regels subsidieverstrekking.
 • Instemmen met de overgangsregeling voor Invaliden Sport- en Belangenvereniging Venray e.o..
 • Kennisnemen van de aanvullende mogelijkheden om Invaliden Sport- en Belangenvereniging Venray e.o. te ondersteunen.
pdf Bijlagen (PDF, 238.5 KB)

 

8. RIB Regionale Energiestrategie

Akkoord met:

 • De gemeenteraad met bijgevoegde RIB te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES).
pdf Bijlagen (PDF, 182.83 KB)

 

10. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning trainingsstudio Hoenderstraat 83 Venray

Akkoord met:

 • de bezwaren gericht tegen het besluit van 3 februari 2016 (verzonden op 12 februari 2016) gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen;
 • op basis van het parkeeronderzoek van Kragten d.d. 23 augustus 2018 ontheffing van de parkeereis te verlenen in verband met het in gebruik nemen van de begane grond van het pand Hoenderstraat 83 in Venray als trainingsstudio;
 • een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen en daaraan de volgende, aanvullende voorschriften te verbinden:
  • het gebruik van de begane grond als trainingsstudio is alleen toegestaan, zolang de bovenverdieping van het pand uitsluitend voor statische opslag wordt gebruikt;
  • parkeren aan de zijkant van de woning Hoenderstraat 85 is niet toegestaan;
  • in het pand mogen alleen lessen aan kleine groepen (maximaal 5 personen), groepslessen (maximaal 15 personen) en personal training plaatsvinden;
  • groepslessen en lessen aan kleine groepen mogen niet tegelijkertijd plaatsvinden;
  • tussen de verschillende groepslessen moet een periode van minimaal 30 minuten zitten.
pdf Bijlagen (PDF, 7.53 MB)